วัตถุประสงค์

งานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (TREC-16) เป็นการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้ชื่อ “พลังงานชุมชนมิติใหม่ในการพึ่งพาตนเองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (A novel aspect of energy community in self-sufficiency for sustainable development)” ดำเนินการโดย สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ปัจุบันวิกฤตการณ์ด้านพลังงาน ทั้งในแง่พลังงานไม่เพียงพอกับการใช้ ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นอย่างกะทันหัน หรือ
การที่เราไม่สามารถผลิตพลังงานได้เองจนทำให้เกิดวิกฤต ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาพลังงานชุมชนมิติใหม่ในการพึ่งพาตนเองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหลังวิกฤตโรคอุบัติใหม่ ดังนั้น การจัดการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 นี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย ชุมชน เกษตรกร รวมทั้งนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นการสร้างผลงานวิจัย การพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์เชิงวิชาการ ความเชี่ยวชาญ ชำนาญการ ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการและชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่การสรุปยอดแนวทางการวิจัยเพื่อเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของชาติได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน

กำหนดการ

• เปิดรับสมัครบทความ : 15 พ. ค. – 15 ส.ค. 2566
• ประกาศผลการพิจารณาบทความ : 1 ก.ย. 2566
• ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ : 15 ก.ย. 2566
• Template บทความ DOWNLOAD PDF หรือ WORD

วันที่จัดงาน

2 – 4 พฤศจิกายน 2566

สถานที่จัดงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อ. เมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ติดต่อเรา

treccon2023@gmail.com

หัวข้อวิจัยและบทความ

ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

นักศึกษา

ลงทะเบียนปกติ (early bird)
ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ก.ย. 2566 (พร้อมชำระเงิน)
เรื่องแรก 3,000 บาท
เรื่องถัดมา 2,000 บาท

ลงทะเบียนล่าช้า
ตั้งแต่ 1 ต.ค. – 1 พ.ย. 2566 และหน้างาน (พร้อมชำระเงิน)
เรื่องแรก 4,000 บาท
เรื่องถัดมา 2,500 บาท

บุคคลทั่วไป/อาจารย์

ลงทะเบียนปกติ (early bird)
ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ก.ย. 2566 (พร้อมชำระเงิน)
เรื่องแรก 4,000 บาท
เรื่องถัดมา 2,500 บาท

ลงทะเบียนล่าช้า
ตั้งแต่ 1 ต.ค. – 1 พ.ย. 2566 และหน้างาน (พร้อมชำระเงิน)
เรื่องแรก 5,000 บาท
เรื่องถัดมา 3,000 บาท

ผู้เข้าร่วมแต่ไม่นำเสนอผลงานวิจัย

ผู้เข้าร่วมแต่ไม่นำเสนอผลงานวิจัย

ตั้งแต่บัดนี้ – 3 พ.ย. 2566 (พร้อมชำระเงิน)
2,000 บาท

ช่องทางชำระเงิน

1. โอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด สาขาคลอง 6 ธัญบุรี
เลขที่บัญชี 127 – 1 – 40890 – 7
ชื่อบัญชี สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชน

2. ชำระหน้างาน

หมายเหตุ ผู้ชำระเงินรับเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน

ใบเสร็จรับเงิน สามารถติดต่อแจ้งรายละเอียดได้ที่ treca.2012@gmail.com และสามารถรับได้หน้างาน