วัตถุประสงค์

งานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (TREC-15) เป็นการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่องาน พลังงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Energy for sustainable communities and environment) ดำเนินการโดย สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้เนื่องด้วยในปัจุบันได้เกิดวิกฤตการณ์พลังงานทั้งในแง่พลังงานไม่เพียงพอกับการใช้ ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นอย่างกะทันหัน หรือการที่เราไม่สามารถผลิตพลังงานได้เองจนทำให้เกิดวิกฤต ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 นี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย ชุมชน เกษตรกร รวมทั้งนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นการสร้างผลงานวิจัย การพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์เชิงวิชาการ ความเชี่ยวชาญ ชำนาญการ ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการและชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่การสรุปยอดแนวทางการวิจัยเพื่อเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของชาติได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

กำหนดการ

  • เปิดรับสมัครบทความ : 1 เม.ย. – 15 ส.ค. 2565
  • ประกาศผลการพิจารณาบทความ : 1 ก.ย. 2565
  • ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ : 15 ก.ย. 2565
  • Template บทความ DOWNLOAD PDF หรือ WORD

กำหนดการของงาน


กำหนดการนำเสนอหัวข้อวิจัยและบทความ TREC 15


ประกาศบทความ TREC 15


วันที่จัดงาน

27 – 29 ตุลาคม 2565

สถานที่จัดงาน

โรงแรม โนโวเทล ชุมพร บีส รีสอร์ต แอนด์ กอล์ฟ จังหวัดชุมพร

ติดต่อเรา

treccon2022@gmail.com

ยื่นบทความ

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

คู่มือการใช้งาน

หัวข้อวิจัยและบทความ

ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

ลงทะเบียนปกติ (early bird)
ตั้งแต่บัดนี้ – 20 ก.ย. 2565 (พร้อมชำระเงิน)
เรื่องแรก 2,000 บาท
เรื่องถัดมา 1,000 บาท

ลงทะเบียนล่าช้า
ตั้งแต่ 21 ก.ย. – 26 ต.ค. 2565 และหน้างาน (พร้อมชำระเงิน)
เรื่องแรก 3,000 บาท
เรื่องถัดมา 1,500 บาท

นักศึกษา

ลงทะเบียนปกติ (early bird)
ตั้งแต่บัดนี้ – 20 ก.ย. 2565 (พร้อมชำระเงิน)
เรื่องแรก 3,000 บาท
เรื่องถัดมา 1,500 บาท

ลงทะเบียนล่าช้า
ตั้งแต่ 21 ก.ย. – 26 ต.ค. 2565 และหน้างาน (พร้อมชำระเงิน)
เรื่องแรก 4,000 บาท
เรื่องถัดมา 2,000 บาท

บุคคลทั่วไป/อาจารย์

ผู้เข้าร่วมแต่ไม่นำเสนอผลงานวิจัย

ตั้งแต่บัดนี้ – 28 ต.ค. 2565 (พร้อมชำระเงิน)
1,000 บาท

ผู้ติดตาม

ช่องทางชำระเงิน

1. โอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด สาขาคลอง 6 ธัญบุรี
เลขที่บัญชี 127 – 1 – 40890 – 7
ชื่อบัญชี สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชน

2. ชำระหน้างาน

หมายเหตุ ผู้ชำระเงินรับเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน

ใบเสร็จรับเงิน สามารถติดต่อแจ้งรายละเอียดได้ที่ treca.2012@gmail.com และสามารถรับได้หน้างาน

การเดินทางและที่พัก

การเดินทางไปงาน TREC 15

จองห้องพักงาน TREC15 โรงแรมโนโวเทล จังหวัดชุมพร

เปิดจองห้องพักงาน TREC15 โรงแรมโนโวเทล จังหวัดชุมพร ในราคาพิเศษ 1,500บาท จำนวน 20 ห้องเท่านั้น!! ลงทะเบียน
👇🏻👇🏻👇🏻

ที่พักใกล้สถานที่จัดงาน TREC 15

หนังสือแสดงความจำนงเผยแพร่บทความ

Sponsored by