กำหนดการ

  • เปิดรับสมัครบทความ : 20 ก.ค. – 20 ก.ย. 2563
  • ประกาศผลการพิจารณาบทความ : 1 ต.ค. 2563
  • ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ : 10 ต.ค. 2563
  • Template บทความ DOWNLOAD PDF หรือ WORD
  • ติดต่อและส่งบทความทางอีเมล์ : trec132020@gmail.com
  • ประกาศผลการพิจารณา : www.reca.or.th และ facebook ThailandRECA
วันที่จัดงาน

5 – 7 พฤศจิกายน 2563

สถานที่จัดงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียน

1. ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

2. ผู้เข้าร่วมไม่นำเสนอผลงานวิจัย

ช่องทางการชำระเงิน

1. โอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด สาขา ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขที่บัญชี 453 – 1 – 38153 – 5
ชื่อบัญชี สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชน

2. จ่ายเงินหน้างาน

หมายเหตุ ผู้ชำระเงินรับเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน