ข้อตกลงการให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ใช้บริการ ยินยอมให้สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

เป็นข้อมูลทั่วไป หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม

1. ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เพื่อนำเสนอหรือตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความวิชาการ หรือที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น มาตรการรักษาความปลอดภัย การบริหารความเสี่ยง และการกำกับตรวจสอบ

3. การป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

จากผู้ใช้บริการโดยตรง

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

โดยจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลา 5 ปี หรือเท่าที่จำเป็นเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของก่อน ยกเว้นบรรณาธิการ ผู้ประเมินบทความ และพันธมิตรทางวิชาการ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอหรือตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความวิชาการ หรือการประมาลที่เกี่ยวข้อง

การแก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล

สามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้ตลอดเวลา โดยแจ้งได้ที่ treca.2012@gmail.com


ข้าพเจ้ารับทราบดีกว่า หากข้าพเจ้าไม่ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิไม่ให้บริการแก่ข้าพเจ้าได้