การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 วันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 7th International Conference on Wind Turbines and Renewable Energy, 7-8 Nov 2019

ระบบสมาชิก >>

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ >>

Facebook >>

<< ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสัมมนาวิชาการ TREC-7

สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติ มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี จัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2557 The 7th Thailand Renewable Energy for Community Conference (TREC-7) ในหัวข้อ "ตามรอยพ่อ ถ่ายทอดวิถีต้นแบบ พลังงานทดแทนสู่ชุมชน" ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศิกายน 2557 ณ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่แวดวงวิชาการ เป็นเวทีทางวิชาการให้กับนักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้เชี่ยวชาญได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่าง นักวิจัยด้วยกันและหน่วยงาน รวมทั้งเครือข่ายการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เป็นการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยและเป็นการสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข (องคมนตรี) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ โดยมี ผศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมฯ ผศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ นายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความเป็นมาของสมาคม พลังงานทดแทนสู่ชุมชนฯ และ น.ส.ณุวรรณา อนันกิจไพศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ให้เกียรติมากล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และมีพิธีมอบธงให้แก่ ผู้แทนจาก มทร.ธัญบุรี เจ้าภาพการประชุม TREC ในครั้งถัดไป พร้อมกันนี้ได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย กับ Shanghai Technology Transfer & Exchange (STTE) เพื่อเป็นความร่วมมือระหว่างสองประเทศในด้านพลังงานทดแทนด้วย

Get in Touch


Social Media
Contact Us


ชื่อ

นามสกุล


อีเมล์

เบอร์ติดต่อ


ข้อความหน้าแรก | เกี่ยวกับสมาคม | ข่าวและบทความ | เอกสารเผยแพร่ | คลังความรู้ | ติดต่อเรา