ENERGY SAVING l การพัฒนาและขับเคลื่อนสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

ENERGY SAVING l การพัฒนาและขับเคลื่อนสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

===========================================

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และประธานที่ปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

ออกอากาศ 30 เมษายน 2566