สมาคมผนึกกำลังความร่วมมือ กับ มทร.รัตนโกสินทร์ และ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ลงนาม MOU ในการสนับสนุน ส่งเสริม และประสานความร่วมมือด้านวิชาการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ผนึกกำลังความร่วมมือ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุน ส่งเสริม และประสานความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างหน่วยงานทั้งสาม ในการวิจัยพัฒนาทั้งเทคโนโลยี การบริการวิชาการ และบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถในการบริหารจัดการ ด้านพลังงานและ สิ่งแวดล้อม ระบบยานยนต์ไฟฟ้า ระบบประจุพลังงานและศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน ในพื้นที่ต่าง ๆ บนพื้นฐานการร่วมดําเนินการที่ชัดเจน