ENERGY SAVING l ความเป็นกลางทางคาร์บอน กับ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

ENERGY SAVING l ความเป็นกลางทางคาร์บอน กับ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

===========================================

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และประธานที่ปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

ออกอากาศ 19 กุมภาพันธ์ 2566