ENERGY SAVING l พลังงานทดแทน แห่งอนาคต

ENERGY SAVING l พลังงานทดแทน แห่งอนาคต

===========================================

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และประธานที่ปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

ออกอากาศ 12 กุมภาพันธ์ 2566