ENERGY SAVING l ทิศทางการเผาไหม้ และการใช้ไฮโดรเจนเป็นพลังงานทดแทน

ENERGY SAVING l ทิศทางการเผาไหม้ และการใช้ไฮโดรเจนเป็นพลังงานทดแทน ===========================================

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และประธานที่ปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

ออกอากาศ 29 มกราคม 2566