ENERGY SAVING l การส่งเสริมสร้างเทคโนโลยีผลิตพลังงาน

ENERGY SAVING l การส่งเสริมสร้างเทคโนโลยีผลิตพลังงาน

===========================================

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และประธานที่ปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

(ออกอากาศวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 ) ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 Mhz เวลา 00.30-01.00 น.