ENERGY SAVING l จริงหรือไม่? ในอดีตประเทศไทยเคยมีนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้ามาใช้กับยานพาหนะ

ENERGY SAVING l จริงหรือไม่? ในอดีตประเทศไทยเคยมีนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้ามาใช้กับยานพาหนะ ===========================================

ดำเนินรายการโดย ปิยะพงษ์ เคนทวาย และรองศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และประธานที่ปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

(ออกอากาศวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565) ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 Mhz เวลา 00.30-01.00 น.

รับฟังรายการย้อนหลัง : https://youtu.be/OGauRXnLiZU