ENERGY SAVING l ปรากฏการณ์ลมหนาวเดือนเมษายน เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของโลก

ENERGY SAVING l ปรากฏการณ์ลมหนาวเดือนเมษายน เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของโลก ===========================================

ดำเนินรายการโดย ปิยะพงษ์ เคนทวาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และประธานที่ปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

(ออกอากาศวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565) ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 Mhz เวลา 01.00-01.30 น.

รับฟังรายการย้อนหลัง : https://youtu.be/SJz4C5B0nJw