ENERGY SAVING l บ้าน&สำนักงาน แบบพึ่งพาตนเอง อาหาร น้ำ พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ENERGY SAVING l บ้าน&สำนักงาน แบบพึ่งพาตนเอง อาหาร น้ำ พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ดำเนินรายการโดย ปิยะพงษ์ เคนทวาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและประธานที่ปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

(ออกอากาศวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564) ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 Mhz

gogoanime