ENERGY SAVING l MODEL การพัฒนาเทคโนโลยีจากพลังงานทดแทน สู่การใช้งานจริงด้านการบำบัดน้ำเสียสาธารณะ

ENERGY SAVING l MODEL การพัฒนาเทคโนโลยีจากพลังงานทดแทน สู่การใช้งานจริงด้านการบำบัดน้ำเสียสาธารณะ

ดำเนินรายการโดย ปิยะพงษ์ เคนทวาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและประธานที่ปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

(ออกอากาศวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564) ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 Mhz

gogoanime