ENERGY SAVING l การกลับคืนสู่ภูมิลำเนากับสมดุลแบบผสมผสานด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

ENERGY SAVING l การกลับคืนสู่ภูมิลำเนากับสมดุลแบบผสมผสานด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี .

ดำเนินรายการโดย ปิยะพงษ์ เคนทวาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและประธานที่ปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

(ออกอากาศวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564) ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 Mhz

gogoanime