ENERGY SAVING l การรับรองฐานข้อมูล TCI Tier 2 วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชน

ENERGY SAVING l ขอแสดงความยินดีกับ สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย การรับรองฐานข้อมูล TCI Tier 2 วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชน : JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY FOR COMMUNITY

ดำเนินรายการโดย ปิยะพงษ์ เคนทวาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและประธานที่ปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 Mhz

gogoanime