ENERGY SAVING l สมาคมพลังงานสู่ชุมชนฯ จับมือนักวิชาการ ร่วมเสนอโครงการใหม่ต่อยอดงานด้านพลังงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี และประธานที่ปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการฯ​ กำหนดการประชุมย่อยของสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ในวาระการพิจารณาเสนอโครงการสนับสนุนงบประมาณจากทางรัฐบาล (กระทรวงพลังงาน) มีจำนวน 3 โครงการ

1.โครงการ “ต้นแบบสาธิตเพิ่มเติมยานยนต์ไฟฟ้า” เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายในโครงการไร่ชั่งหัวมัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เป็นโครงการต่อเนื่อง) มีการวิจัยสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 20 คัน และการผลิตไฟฟ้าจากโซลาเซลล์ลอยน้ำ โดยจะพัฒนาให้มีขนาดเพิ่มขึ้นเป็น 100 กิโลวัตต์ ทั้งนี้ โครงการนี้ ได้รับพิจารณาจากทางสมาคมฯ​เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนงบประมาณ 30 ล้านบาท จากกระทรวงพลังงานต่อไปสิ่งที่สำคัญ จะทำให้การใช้พลังงานปลายสาย รักษาเสถียรภาพปลายสายเกิดความเสถียรภาพมากขึ้น ประชาชนที่โดยโดยรอบและใกล้เคียงก็จะได้ประโยชน์จากโครงการดังกล่างนี้ด้วยเช่นเดียวกัน

2. โครงการ “พัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการสูบน้ำ” ในกลุ่มพื้นที่ทางการเกษตร จะมีการขอจัดสรรงบประมาณเพื่อมายกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งทางสมาคมฯ​พิจารณาเห็นชอบรูปแบบ โดยจะขอรับการจัดสรรประมาณ​50 ล้านบาท

3. โครกงาร “พลังงานสะอาด สำหรับทำความเย็น” นำเสนอโครงการนี้เพื่อให้คณะกรรมการได้เห็นศักยภาพ จะทำให้ค่าใช้จ่ายของคนพื้นที่

ดำเนินรายการโดย ปิยะพงษ์ เคนทวาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและประธานที่ปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

(ออกอากาศวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563) ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 Mhz

gogoanime