กิจกรรมเสวนาชุมชน Show & Share

 

  1. เส้นทางแป้งกล้วยคนภาคกลาง นางจินตนา บุญรักษา และนายโกศล แสงทอง
  2. นวัตกรรมเขื่อนใต้ดิน นายบรรจง พรมวิเศษ
  3. องค์การบริหารส่วนตำบลกับพลังงานทดแทนชุมชน นายเทพ เชียงแก้ว
  4. ซับเมิสสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำโดยชุมชน นายหาญณรงค์ กงมล
  5. ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ นายรณกร จันทโรทัย
  6. ผ้าไทพิมาน นางพักสุดา วงค์ตาพรม
  7. ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันยางนา นายไพโรจน์ วงศ์หนายโกฏ

จัดโดยเครือข่ายพลังงานชุมชน 4 ภาค ปตท. ในงานการงานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 “พลังงานชุมชนบนฐานวิถีชีวิตใหม่” ระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต