ENERGY SAVING l การปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยพลังงานทดแทน

ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี และประธานที่ปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า

พื้นที่ในประเทศไทย มีประมาณ 10-15% ยังเป็นพื้นที่ทุรกันดาร ขาดแคลนน้ำ

ดังนั้น การจัดทำระบบกักเก็บน้ำ จึงเป็นเรื่องที่งทางสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ได้ให้ความสนใจในการทำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน

ระบบที่ได้มีการหารือ คือ

การสะสมน้ำ ด้วยการระบบเก็บกับน้ำในฤดูน้ำหลาก เดิมเป็นการขุดบ่อน้ำ เพื่อเก็บกัก ในฤดูน้ำหลาก จะไหลผ่านโดยไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ เพราะฉะนั้น เป็นระบบใหม่ที่ได้มีการหารือไว้ คือ การสูลน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้กังกันลม แลระบบแบตเตอร์รี่จากการผลิตด้วยโซลาเซลล์

พัฒนาผิวดิน เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค ด้วยการออกแบบโมเดลการดึงน้ำไปเก็บไว้ในที่สูง ด้วยการใช้พลังงานสะอาดจากพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์

ประโยชน์ที่จะได้รับ คือ การจะช่วยลดความรุนแรงของน้ำ สร้างความชุ่มชื้นให้กับระบบนิเวศ

===========================================
ดำเนินรายการโดย ปิยะพงษ์ เคนทวาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและประธานที่ปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

(ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563)ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 Mhz