ENERGY SAVING l ทำความรู้จักนวัตกรรมกังหันน้ำในชุมชนขนาดเล็กที่ห่างไกลไฟฟ้า ตอน 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี และประธานที่ปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า

“ทางสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ได้ทำการวิจัยพัฒนากังหันน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับชุมชนห่างไกล ปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนการลงพื้นที่เพื่อวัดค่าการไหลของน้ำ วัดค่าความชัน หลังจากนั้นจะนำกังหันน้ำขึ้นไปติดตั้งต่อไป โดยการทำงานในลักษณะนี้ เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนได้รักษาแหล่งน้ำ ธรรมชาติ ดังนั้น จึงได้มีการคิดค้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดจำนวน 300 รอบต่อนาที ทำให้สามารถออกแบบกังหันน้ำให้มีขนาดใหญ่ขึ้น รองรับลำน้ำขนาดใหญ่ที่ไหลผ่านใบพัดเพื่อขับให้ใบพัดหมุนเพื่อสร้างพลังงานไฟฟ้าได้แล้ว คาดว่าจะทำให้ประชาชน 20-30 ครัวเรือน ได้มีไฟฟ้าใช้ นอกจากนี้ ยังทำให้การใช้ไฟฟ้าในชุมชนเกิดความยั่งยืนได้ ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย จึงเป็นโมเดลหนึ่งที่ได้มีการคิดค้นสร้างประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชนห่างไกล อย่างไรก็ตาม การวิจัยพัฒนากังหันน้ำผลิตกระแสไฟฟ้านี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)”

ดำเนินรายการโดย ปิยะพงษ์ เคนทวาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและประธานที่ปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

(ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563)ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 Mhz

gogoanime