ENERGY SAVING l เกษตรแปลงใหญ่และการสูบน้ำระบบ Hybrid

ประเทศไทย ยังเป็นประเทศในกลุ่มเกษตรกรรม ในลักษณะที่เราทำลักษณะเกษตรดั้งเดิม คือ การเผาซังข้าว วัสดุทำการเกษตร เราอาจจะกำจัดไม่ถูกทิศถูกทาง ก็มีค่าเสียเวลาในการกำจัด ทำให้รัฐบาลมีนโยบาย เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชุมชน คือให้ชุมชนมีรายได้ จากการนำวัสดุทางการเกษตรมาสร้างเป็นรายได้

ในเฟสที่หนึ่ง ให้ประชาชนเก็บวัสดุทางการเกษตร เกษตรแปลงใหญ่ มารวมกันเป็นวิสาหกิจชุมชน นำมาไว้ที่เดียว แล้วขายให้กับโรงไฟฟ้าชุมชน ในพื้นที่ของตัวเองเพื่อนำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า อันนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น

แต่ปัญหาในตอนนี้ นักลงทุน กังวลเกี่ยวกับปริมาณวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า ดังนั้น ทางรัฐบาล จึงได้เปิดโอกาสให้นักลงทุนดำเนินการด้วยระบบไฮบริด เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ดังนั้น เกษตรแปลงใหญ่ จึงมีบทบาทต่อโรงไฟฟ้าในอนาคตในมุมของการเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

การสูบน้ำ รัฐบาลพยายามให้ประชาชนหันมาใช้ระบบการนำนวัตกรรมการสูบน้ำด้วยระบบไฮบริด โดยจะมีโครงการออกมาภายในปีหน้า จะทำให้ประชาชนได้รับปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น

==============================================

ติดตามรายละเอียดได้ในรายการ ENERGY SAVING ดำเนินรายการโดย ปิยะพงษ์ เคนทวาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ นายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย และอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562) ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 Mhz