ENERGY SAVING l คุยกับนักวิชาการ กรมควบคุมมลพิษ ในแนวทางการใช้พลังงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในสัปดาห์นี้มีแขกรับเชิญสัปดาห์นี้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.เชาวน์ นกอยู่ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมเชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการคุณภาพน้ำ) กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เบื้องต้นแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพน้ำ เกิดจากากการใช้ประโยชน์ในแหล่งน้ำ ทั้งการอุปโภคบริโภค การท่องเที่ยว ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ ว่าจะทำให้น้ำเกิดสิ่งสกปรก มีทั้งสารเคมี ที่เรานับวันจะเห็นความรุนแรงของคุณภาพน้ำ โดยจะเห็นทั่วโลก อย่างเช่นในแถบเอเชีย ส่วนในแถบยูโรปเจอปัญหามาก่อนกว่าร้อยปี

ประเทศไทย ได้มีมาตรการ มากว่า 30 ปี มีพระราชบัญญัติออกมากำกับควบคุม คือ ใครที่ก่อให้เกิดผลเสียจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ โดยการจัดการบ่อบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น เพื่อให้มลพิษเกินค่ามาตรฐาน ด้านดูแลเรื่องการบำบัดน้ำเสีย จะต้องมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องมีการออกแบบ มีผู้เชี่ยวชาญ มีเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีส่วน การเดินระบบบำบัดนำ้เสีย ที่จะต้องมีการซ่อมบำรุงรักษา ที่สำคัญ คือค่าพลังงาน อาจจะเป็นพลังงานไฟฟ้า สิ่งเหล่านี้ ที่ผู้ประกอบการ หรือผู้ดูแลระบบ สะท้อนให้เห็นว่ามีการแบกรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าไฟฟ้า

จากการที่ตรวจมลพิษน้ำเสียจากแหล่งต่างๆ ซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีการบำบัดน้ำเสีย แต่ปัญหาคือ ค่าไฟฟ้าแพง แล้วมีวิธีอื่นไหมที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เราจะมีนวัตกรรม เครื่องมือ หรือทางเลือกให้ผู้ประกอบการ นำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสียแบบเดิม จะเป็นการประหยัดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการด้วย

===========================================

ดำเนินรายการโดย ปิยะพงษ์ เคนทวาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย และอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 และ วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563)ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 Mhz