ENERGY SAVING l แนวทางการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ TREC13 ประจำปี 2563

ในสัปดาห์นี้มีแขกรับเชิญสัปดาห์นี้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อำพล อาภาธนากร นายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

===========================================

ดำเนินรายการโดย ปิยะพงษ์ เคนทวาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย และอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563)
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 Mhz