วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชน

JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY FOR COMMUNITY
ISSN 2630-0273
ISSN 2773-8639 (Online)

วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชน

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2566
เผยแพร่ออนไลน์ 30 เมษายน 2566
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม

การผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วผ่านการไพโรไลซิสด้วยความร้อนและตัวเร่งปฏิกิริยาแบบไหลต่อเนื่องสองขั้นตอน
Fuel Oil Production from Used Lubricants via Continuous-Flow Two-Stage Thermal-Catalytic Pyrolysis

รัชชานนท์ สิทธิวงค์ ธรณิศวร์ ดีทายาท และ ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์

การนำชีวมวลทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นชีวมวลอัดเม็ด เผาไหม้ร่วมเชื้อเพลิงถ่านหินลิกไนต์ (Biomass Co-Firing) โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 12-13
Transformation of Agricultural Biomass to Biomass Pellets for Co-Firing with Lignite in Mae Moh Power Plant Unit 12-13

เกษศิรินทร์ แปงเสน ประดิษฐ์ หมู่เมืองสอง และ ฐิติพร สุภาษี

การประเมินสมรรถนะเตาชีวมวลที่เหมาะสมสำหรับการใช้ถ่านอัดแท่งและเศษไม้เป็นเชื้อเพลิง
Performance Evaluation of Appropriate Biomass Stove for Charcoal Briquette and Firewood as Fuel

นิกราน หอมดวง เจนจิรา อุตเรือน กิตติกร สาสุจิตต์ สุรพล ริยะนา และ พันธวัฒน์ ไชยวรรณ

การอบแห้งผัดกะเพราปลาด้วยเครื่องอบแห้งจากการแผ่รังสีอินฟราเรดระยะไกลจากเซรามิก
Drying of Phad Kaprao pla by a Far-infrared Radiation Dryer From Ceramic

ซาฟีรา หะยียูนุ นุรฮีซาตีย์ โฉมอุภัย อีลีหย๊ะ สนิโซ และ พิสิษฏ์ มณีโชติ

การพัฒนาเครื่องวัดคุณภาพน้ำโดยใช้พลังงานต่ำแบบทุ่นลอยน้ำ
Development of Buoyancy Water Quality Meter Using Low Energy

สัญชัย สุวรรณศรี ทศพล แก้วรากมุข และ จักรี ศรีนนท์ฉัตร

การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตการอบข้าวแต๋นด้วยตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานร่วมสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโนนใน
Increasing Efficiency and Productivity of Khao Tan with a Co-Solar-Powered Dryer Cabinet for the Ban Non Nai Community Enterprise Group

ภาคิณ มณีโชติ ภูวดินทร์ ปรีเปรม ศุภโชค วงษ์เวียง คัทลียา ปัญญาอูด วาสนา มณีโชติ และ เทพ เกื้อทวีกุล

ระบบรายงานสภาพน้ำและควบคุมอุณหภูมิในตู้ปลาด้วยแผ่นเพลเทียร์ผ่านแอพพลิเคชันสมาร์ทโฟน
A System for Reporting Water Conditions and Controlling Temperature in Aquariums using Peltier Plates via a Smartphone Application

อัษฎางค์ บุญศรี มณฑล มีโพธิ์ ชลิตา แจ่มจันทร์ และ เทพ เกื้อทวีกุล

การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ต่อการนำระบบเซลล์แสงอาทิตย์มาสนับสนุนการผลิตพลังงานไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
Economic Assessment of Photovoltaic aided Combined Cycle Power Plant

กล้าหาญ สุขไสว และ พงศกร คชาพงศ์กุล

การวิเคราะห์การผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศ ที่มีปั๊มความร้อนเสริมร่วมกับโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับหอพักมหาวิทยาลัย
Analysis of Solar Hot Water Production by Evacuated-Tube Solar Collector with Solar Assisted Heat Pump for University Dormitory

ธนกฤต ตื้อยศ ยศสรัล ลาดปาละ สัณหณัฐ ธินิศิริ อรรถกร อาสนคำ และ ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์

ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนการผลิตไผ่กิมซุงสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล ในพื้นที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
Factors Affecting Kim Sung Bamboo Production Cost for Biomass Power Plant in Mae Moh, Lampang Province

วาสนา คำโอภาส ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ ธรณิศวร์ ดีทายาท อรรถกร อาสนคำ เหนือพล ดวงเบี้ย และ อติพงศ์ นันทพันธุ์