วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชน

JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY FOR COMMUNITY
ISSN 2630-0273
ISSN 2773-8639 (Online)

วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชน

ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2565
เผยแพร่ออนไลน์ 30 ธันวาคม 2565
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม

การศึกษารูปแบบการจัดการน้ำมันเหลือทิ้งภายในครัวเรือนที่เหมาะสมในพื้นที่บ้านคลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
The Study Pattern Waste Oil Management Appropriate in Ban Khlong Mak Nat, Ban Kaeng, Mueang Sa Kaeo District, Sa Kaeo

เทอดเกียรติ แก้วพวง และปิยะพงษ์ ยงเพชร

การทดลองผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพทะลายปาล์มด้วยเครื่องปฏิกรณ์ไพโรไลซิสแบบช้า
Experiment Production of Oil Palm Empty Fruit Bunches Biofuel with Using Slow Pyrolysis Reactor

อิศเรศ สายปัญญา Rameshprabu Ramaraj เสริมสุข บัวเจริญ ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล เจนจิรา อุตเรือน และนิกราน หอมดวง

ศึกษาสมบัติของไบโอดีเซลโดยปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน จากวัตถุดิบตั้งต้น 4 ชนิด
Study of Biodiesel Properties by Transesterification Reaction Method from Feedstock 4 type

สุริยัณห์ สมศรี สุรสิทธิ์ พ่อค้า อนุวัช แสนพงษ์ และไฉไล ซาเสน

เชื้อเพลิงอัดแท่งจากเศษกากเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์เหลือทิ้งหลังการสกัดน้ำมัน (CNSL) โดยใช้วิธีการเผาถ่านด้วยกระบวนการไพโรไลซิสอย่างช้า
Briquette Fuel from Waste Cashew Nut Shell after Oil Extraction of Cashew Nut Shell Liquid by Slow Pyrolysis

ไพโรจน์ นะเที่ยง

การศึกษาการอบแห้งแก้วมังกรด้วยโรงเรือนพลังงานแสงอาทิตย์สองรูปทรงเปรียบเทียบกับการตากแดด
A Study of Dragon Fruit Drying by Two Different Shape Greenhouses Compared to Opensun

สังข์กาจน์ เหลืองอ่อน และกมลวรรณ จิตจักร

การประยุกต์ใช้ IoT สำหรับกระบวนการอบแห้งเมล็ดกาแฟด้วยการติดตามผลผ่านแพลตฟอร์ม กรณีศึกษา: ห้องอบแห้งเมล็ดกาแฟของ บริษัท ม่อนมาตุภูมิ จำกัด
IoT Application Platform for the Monitoring of Coffee Seed Drying Process: Case Study: Coffee Seed Drying of Monmatubhumi Company Limited

จักรพรรณ คงธนะ ไพฑูรย์ เหล่าดี และปรีชา ศรีประภาคาร

การศึกษาหัวเผาอุตสาหกรรมด้วยการคำนวณพลศาสตร์ของไหล
Study of Industrial Burner using Computational Fluid Dynamics

สุทธินันท์ ศรีรัตยาวงค์ ณัฐมล วิมล อภิชาติ ประสพพร ปิยพงษ์ เสมอวงค์ทิพย์ วิไลวรรณ คำพราว และรัชนีวรรณ อังกุรบุตร์

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับต้น ใบ เปลือก และซังข้าวโพด สู่ผลิตภัณฑ์กระถางชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Adding the Value to Peel, Leaves, Shell and Corncob into Environmentally Friendly Bio-pot Products

ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี ทิพารัตน์ สหตรงจิตร และลักขณา พันธุ์แสนศรี

พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าเพื่อจำลองการบริหารจัดการแบตเตอรี่จากระบบการคิดค่าไฟฟ้าแบบอัตรา TOU เพื่อลดค่าไฟฟ้าในสวนพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
The Behavior of the Model of Battery Bank Management from the Time of Use Rate Tariff System to Reducing Electricity Costs in Energy Park, Kamphaeng Phet Rajabhat University

นิวดี คลังสีดา วัชระ วงค์ปัญโญ และบุญวัฒน์ วิจารณ์พล

การจัดการพลังงานในธุรกิจขนาดเล็กตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน BCG Model กรณีศึกษา: บริษัท ลพบุรีพาวเวอร์ซีด จำกัด จังหวัดเชียงใหม่
Energy Management in SMEs According to BCG Economy Model : Case study of The Lopburi Power Seed Co., Ltd. In Chiang Mai Province

ปรีชา ศรีประภาคาร ไพฑูรย์ เหล่าดี และจักรพรรณ คงธนะ