วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชน

JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY FOR COMMUNITY
ISSN 2630-0273
ISSN 2773-8639 (Online)

วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชน

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2565
เผยแพร่ออนไลน์ 31 สิงหาคม 2565
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม

การเปรียบเทียบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตลำไย
Experimental Impact Assessment Comparison of Waste Management for Logan Production

พัชรี อินธนู กนกพร คำปลิว แสนวสันต์ ยอดคำ และ พัชรินทร์ สุภาพันธ์

การพัฒนาอุปกรณ์เก็บข้อมูลระยะไกลพลังงานต่ำ
Development of Remote Low Energy Data Logger

อาทิตย์ ยาวุฑฒิ พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ สมศักดิ์ วรรณชัย จักรรินทร์ ถิ่นนคร ยุพเยาว์ หัสจรรย์ และ มนสิกานต์ ทัศวิล

นวัตกรรมพลังงานทดแทนและการจัดการอย่างยั่งยืนสำหรับเกษตรอินทรีย์
Innovation in Renewable Energy and Sustainable Management for Organic Agriculture

ปิยะพงษ์ ยงเพชร ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล ไตรมาศ พูลผล เทอดเกียรติ แก้วพวง ถกลรัตน์ ทักษิมา ณัฐกิตต์ อยู่ด้วง พัชรา ยงเพชร และกนกพร ดิษฐกระจันทร์

การศึกษาสมรรถนะและเศรษฐศาสตร์ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบไฟฟ้าพื้นฐานสำหรับฟาร์มเพาะพันธุ์ปลา
The Performance and Economics Study by using Solar Photovoltaic System Together with Conventional Electricity for Fish Breeding Farm

สุลักษณา มงคล อัครินทร์ อินทนิเวศน์ ชวโรจน์ ใจสิน ธงชัย มณีชูเกตุ ธัญลักษณ์ สันเดช ภานุวิชญ์ พุทธรักษา ธนวัฒน์ นิลขาว และสราวุธ พลวงษ์ศรี

การประยุกต์ใช้ระบบโซล่าเซลกับแพลตฟอร์มเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะสำหรับการปลูกผักสลัดในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
Apply of Solar Cell System with Smart Organic Lettuce Farming Platform in Maha Sarakham Province.

มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม ณัฐอาภา สัจจวาที ยงยุทธ รัชตเวชกุล สมโภช ทองน้ำเที่ยง ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ นิพจน์พัทธ์ เมืองโคตร และพรพิชิต โพธิ์ศรี

การศึกษาการใช้งานของเครื่องสูบน้ำท่อพญานาคพลังงานแสงอาทิตย์
A Study of Usage of Solar Propeller Pump.

จิราภรณ์ จันทศร และธนิท เรืองรุ่งชัยกุล

การเติมออกซิเจนในน้ำด้วยกังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
Increasing Oxygen in Water Using Solar Water Turbines.

พรหมพักตร์ บุญรักษา ธีระพงษ์ บุญรักษา และ บุญเรือง มะรังศรี

การพัฒนาแผงเซลล์แสงอาทิตย์อัจฉริยะที่ตรวจรู้สภาพแวดล้อมและการทำงานด้วยตนเอง
Developing a Smart Solar Panel that Recognizes the Environment and Works by Itself.

ศุภวิชญ์ อดิศัยศักดา พลากร พรหมเมศร์ และปรุฬห์ มะยะเฉี่ยว

การพัฒนาระบบ NILM สำหรับการจัดการพลังงานโดยการปะยุกต์ใช้ AlexNet Model
NILM Development for Energy Management Systems by Applying AlexNet Model.

สรายุทธ์ แย้มประยูร และจักรี ศรีนนท์ฉัตร

การลดใช้พลังงานของระบบปรับอากาศที่มีการควบคุมเครื่องทำน้ำเย็นแบบระบายความร้อนเพื่ออนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา: อาคารโรงแรมพาเลซ อันดามัน บีชรีสอร์ท
Energy Reduction of Air Conditioning System with Cooled Water Chiller Control to Conserve Energy Efficiently, Case Study: Palace Adaman Resort Hotel Building.

สัญชัยยะ ผสมกุศลศีล และชำนิ ใจประดิษฐ์ธรรม