วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชน

JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY FOR COMMUNITY
ISSN 2630-0273
ISSN 2773-8639 (Online)

วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชน

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2565
เผยแพร่ออนไลน์ 30 เมษายน 2565
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม

การศึกษาอิทธิพลของท่อพักอากาศที่มีต่อระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
A Study of Effect of Air Chamber on Solar Pumping System

นิเวช เจียมอ่อน และธนิท เรืองรุ่งชัยกุล

การใช้ความร้อนจากระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
To Use the Solar Hot Water System Combine with Solar Drying System

ปองพล รักการงาน กังสดาล สกุลพงษ์มาลี และชลีดล อินยาศรี

การพัฒนากับดักแสงไฟหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำร่วมกับระบบตรวจสอบสภาพแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี IoT พื้นที่อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
Development of Light Trap Mudaria Luteileprosa Holloway Low Cost Solar Energy Cooperated the Environment Monitoring System with IoT Technology at Cho-airong

พลากร พรหมเมศร์ หาญรงณ์ บัวทอง และวรางคณา เทพนิมิตร

การออกแบบและพัฒนาตู้ปลูกผักสลัดด้วยแสงไฟ LED ที่มีระบบควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือ
Design and Development of Vegetable Lettuce Growing Cabinet using LED Lighting with Control System via Smart Phone

เทพ เกื้อทวีกุล กิตติภูมิ ยังเจริญ สรศรัณย์ แพ่งพนม พันธ์ศักดิ์ เลาสูงเนิน และนิวดี คลังสีดา

การศึกษาผลกระทบของการพรมน้ำในกระบวนการหีบสกัดน้ำอ้อยต่อกระบวนการผลิตน้ำตาลและระบบพลังงานร่วม
The Study of Imbibition Effects in Sugar Milling Process on Sugar Processing and Cogeneration System

ปารเมศ ศรีบุญวงษ์ และชนกนันท์ สุขกำเนิด

การใช้ประโยชน์โปรดิวเซอร์แก๊สจากกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นถ่านไม้เพื่อใช้ในเครื่องยนต์ขนาดเล็กสำหรับการสูบน้ำ
Utilization of Producer Gas from Wood Charcoal Gasification in the Small Diesel Engine for Water Pumping System

กิตติกร สาสุจิตต์ วิโรจน์ เลาลี วีรากร ยศยิ่ง เสริมสุข บัวเจริญ และนิกราน หอมดวง

การประเมินประสิทธิภาพเตาเผาอิฐมอญเชื้อเพลิงชีวมวลที่ออกแบบสำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
Potential Evaluation of Biomass Brick Kilns Designed for an Entrepreneur in Hangchut District, Lampang Province

อุกฤต สมัครสมาน นันท์นิชา วงค์ตะวัน สมศรี พรมท้าว สุพัตรา สุนทร คณิต มานะธุระ และกิตติกร สาสุจิตต์

การผลิตและวิเคราะห์คุณสมบัติถ่านชีวภาพซังข้าวโพดเมื่อใช้เครื่องปฏิกรณ์แบบเบดเคลื่อนที่
Production and Characterization of Corncob Bio-char with Using Moving Bed Pyrolyser

พงษ์ภิญโญ ปัญโญใหญ่ ชูรัตน์ ธารารักษ์ กิตติกร สาสุจิตต์ นำพร ปัญโญใหญ่ และนิกราน หอมดวง

การศึกษาเชิงทดลองสมรรถนะเชิงความร้อนในเครื่องอุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งครีบบนแผ่นดูดซับความร้อน
Experimental Investigation on Thermal Performance in a Solar Air Heater with Ribbed Absorber Plate

พิทักษ์ พร้อมไธสง ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ เพชรพิสิฐ เอี่ยมสอาด นรินทร์ กุลนภาดล พงษ์เจต พรหมวงศ์ และสมพล สกุลหลง

ปฏิกิริยาการควบแน่นของน้ำจากอากาศด้วยการใช้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนร่วมกับตู้แช่เย็น
Water Condensation Reaction from Atmospheric Air Using Heat Exchanger with a Refrigerator

นิกราน หอมดวง เจนจิรา อุตเรือน กิตติกร สาสุจิตต์ ชูรัตน์ ธารารักษ์ นงเยาว์ เต๋จ๊ะใหม่ แสนวสันต์ ยอดคำ และประนอม ยังคำมั่น