วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชน

JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY FOR COMMUNITY
ISSN 2630-0273
ISSN 2773-8639 (Online)

วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชน

ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2564
เผยแพร่ออนไลน์ 25 ธันวาคม 2564
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม

Factors influencing the adoption of big data analytics in accounting: A Study of Energy Companies

Manirath Wongsim1*, Natnapha Nilniyom2, Amarit Sompong3, Sirilak Kaiwinit4, Natarpha Satchawatee5

การพัฒนาระบบติดตามการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยการประยุกต์ใช้สมองกลฝังตัว Raspberry Pi เพื่อการบันทึกข้อมูลและเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
Development of Energy Monitoring System with the Application of Embedded Raspberry Pi to Record Data and Link to Server

วันวิเศษ อภิชาติ1 นรากรณ์ ส่งกิตติโรจน์1 พันธ์ลพ สินธุยา2 วรจิตต์ เศรษฐพรรค์1 หทัยทิพย์ สินธุยา1 อำนาจ โกวรรณ3*
Wanwiset Aphichat1 Narakorn Songkittirote1 Panlop Sintuya2 Worajit Setthapun1 Hathaithip Sintuya and Umnaj Kowan 1

การตรวจวัดปริมาณพลังงานไฟฟ้าเพื่อประเมินแนวโน้มเชิงพฤติกรรมสำหรับสร้างแรงจูงใจเพื่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าต่อการใช้บริการโรงแรม
Electrical energy measurement to assess behavioral trends for incentives to conserve electricity for hotel use

กฤษมาพร พึ่งโพธิ์1 พงศกร คชาพงศ์กุล1 และชานนท์ บุญมีพิพิธ1*
Krissamaporn Pungpho1, Pongsakorn Kachapongkun1 and Chanon Bunmephiphit1*

การเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีไบโอดรายสำหรับการจัดการขยะชุมชน กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน
Value-Added of Biodrying Technology for Community Waste Management : Thamanao Sub district Administration Organization, Chaibadan District, Lopburi Province : Towards Development Sustainable Cities

ประพิธาริ์ ธนารักษ์1 พิสิษฎ์ มณีโชติ1 พัชรินทร์ เยาวรัตน์1 พรทิพย์ เม่นสิน1 บงกช ประสิทธิ์1* ชูศักดิ์ รักเสนาะ2 อันธิกา เพชรี1และ สุรนาท แซ่ย่าง1
Prapita Thanarak1, Pisit Maneechot1, Phatcharin Yaowarat1, Pornthip Mensin1, Bongkot Prasit1, Chusak Raksanau2, Antika Phetcharee1, and Suranat Saeyang1

การประเมินศักยภาพระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ำสำหรับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ กรณีศึกษา: โรงเรียนบ้านช่องแมว อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
Potential Assessment of Floating Photovoltaic System for Schools in the Southern Border Provinces. Case Study: Ban Chong Maeo School, Saiburi District, Pattani Province

วาริษา วาแม1* ลุตฟี สือนิ1 และเอกชัย สิงหเดช2
Warisa Wamae1*, Lutfee Suni1 and Ekachai Singhadet2

การพัฒนาโรงไฟฟ้าต้นแบบด้วยระบบก๊าซชีวภาพจากฟางข้าว
The Prototype Development of Biogas Powerplant from Rice Straw

พิสิษฏ์ มณีโชติ1 บงกช ประสิทธิ์1 พัชรินทร์ เยาวรัตน์และศักดา สมกุล1
Pisit Maneechot, Bongkot Prasit, Phatcharin Yaowarat, Pornthip Mensin and Sakda Somkun

การอบแห้งแกงไตปลาด้วยเครื่องอบแห้งด้วยการแผ่รังสีอินฟราเรดระยะไกลจากเซรามิก
Drying of Fish Organs Sour Soup by a Far-infrared Radiation Dryer from Ceramic

โสรญา เจะแต1 นุรมา แวโดยี1 พาตีเมาะ สาหะ1 อาหมัด แวบือราเฮง1 พิสิษฏ์ มณีโชติ2 และอีลีหย๊ะ สนิโซ1
Soraya Jehtae1, Nurma Waedoyee1, Pateemoh Saha1, A-mad Waeberaheng1,
Pisit Maneechot2 and Eleeyah Saniso1,*

การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์การอบแห้งชิ้นขิงด้วยเครื่องอบแห้งสุญญากาศร่วมกับอินฟราเรด
Development of Mathematical Modeling for Ginger Slices Drying Kinetic Using
Infrared-Vacuum Dryer

กิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์1 ตวงสิริ สยมภาค2 ณรงค์ อึ้งกิมบ้วน3 ภาณุพงศ์ บุญเพียร3 และวีระพันธุ์ มานันตพงศ์1
Kittisak Witinantakit1* Dhoungsiri Sayompark2 Narong Uengkimbuan3 Panupong Boonpain3 and Weeraphan Manantaphong1

การปรับปรุงประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยระบบติดตามดวงอาทิตย์และพัดลมระบายความร้อน
Improving the Solar Panel Efficiency by Solar Tracking System and The Cooling Fan

วรชัย ปิตุรัตน์1* จิรวัฒน์ สิตรานนท์1 และศรีมา แจ้คำ1
Warachai Piturat*, Jirawat Sitranon and Srima Jakhom

การศึกษาอุณหภูมิและปริมาณน้ำหล่อเย็นที่ส่งผลต่อความดันสุญญากาศของปั๊มสูบน้ำด้วยกำลังไอน้ำ
Study of Temperature and Amount of Cooling Water Affecting to Vacuum Pressure of Steam Water Pump

ฉัตรชัย อุ่นวิเศษ1 จิรวัฒน์ สิตรานนท์1 และกิตติวุฒิ ศุทธิวิโรจน์2
Chatchai Oonwised1,*, Jirawat sitranon1 and Kittiwoot Sutthivirode2