วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชน

JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY FOR COMMUNITY
ISSN 2630-0273
ISSN 2773-8639 (Online)

วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชน

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2564
เผยแพร่ออนไลน์ 23 สิงหาคม 2564
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม

การประเมินเศรษฐศาสตร์การผลิตถ่านชีวภาพจากซังข้าวโพดเพื่อใช้งานด้านเกษตรกรรม
Economic Evaluation of Biochar Production from Corn Cob for Agricultural

ประภัสสร รัตนไพบูลย์ นิกราน หอมดวง ณัฐวุฒิ ดุษฎี ภคมน ปินตานา เสริมสุข บัวเจริญ และชูรัตน์ ธารารักษ์
Praphatsorn Rattanaphaiboon, Nigran Homdoung, Natthawud Dussadee, Pakamon Pintana, Sermsuk Buochareon and Churat Thararux

ผลของน้ำมันขยะพลาสติกจากกระบวนการการไพโรไลซีสแบบเร็วต่อแรงม้าเบรกต่ำสุดและอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำเพาะเบรกสูงสุดของเครื่องยนต์
The Effect of Plastic Waste Oil from Fast Pyrolysis Process on Lowest Brake Horsepower and Maximum Engine Brake Specific Fuel Consumption

ชินภัทร ธุระการ เกยูร ดวงอุปมา กัมปนาท ไชยเพชร อภิชน มุ่งชู สุพัตรา บุไธสง และสุรสิทธิ์ พ่อค้า
Chinnapat Turakarn, Keyoon Duanguppama, Kumpanat Chaiphet, Aphichon Mungchu, Supattra Boothaisong and Surasit Phokha

การศึกษาผลกระทบของฝุ่นที่มีต่อประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
Effect of Dust on Performance of a Solar Panel

นาวิน พุดน้อย และอัครินทร์ อินทนิเวศน์
Navin Pudnoi and Akarin Intaniwet

การแปรรูปถ่านไม้ไผ่ตงเพื่อใช้ในการดูดซับกลิ่นในชุมชนบ้านควนขี้แรด ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
Bamboo Charcoal Processing for Odor Adsorption in Ban Khuan Ki-Rad Community, Patong Sub-district, Hatyai District, Songkhla Province

ณัฐวุฒิ สุภารัตน์ และจุฑามาศ จันโททัย
Nuttawut Suparat and Juthamas Janthothai

การศึกษาสมรรถนะของระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อเข้าสายส่งของอาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาลยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
The investigation of the Grid-connected photovoltaic system performance on the accident building at Yuparat Taphan Hin Hospital in Phichit Province

ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด ศักย์ชัย เพชรสุวรรณ วีระบูลย์กิตติ ชุมพรผ่อง และอนุพล อัคพิน
Nattawut Khaosaad, Sakchai Petsuwan, Veeraboonkitt Chumpornpong and Anupon Akkapin

การวิเคราะห์พลศาสตร์ของไหลที่ไหลผ่านกังหันน้ำแบบคาปลาน สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็ก
Computational Fluid Dynamic Analysis of Flow through a Kaplan Turbine for a Small Hydropower Plant

มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา อาหมัด แวบือราเฮง อีลีหย๊ะ สนิโซ บุญธิดา จิรรัตนโสภา และจักราวุธ เตโช
Muhammadkhoiri Hayibaka, Amad Waeberaheng, Eleeyah Saniso, Boontida Jirarattanatsopa and Jakkrawut Techo

การศึกษาการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา
Study of Garbage Power Plant in Nakhon Ratchasima Province

ยุทธณา คงจีน ธีรภัทร ดำรงธรรม รุ่งเพชร ก่องนอก กฤติเดช บัวใหญ่ และกาณฑ์ เกิดชื่น
Yuttana Kongjeen, Teerapat Dumrongthum, Rungphet Kongnok, Krittidet Buayai and Kaan Kerdchuen

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ด้านพลังงานทดแทนแบบผสมผสานพลังงานลมและแสงอาทิตย์ กรณีศึกษาโครงการอัยสวรรย์ อ.บางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
The Economic Analysis of a Case Study of Hybrid System Wind-Solar Energy of Issawan Resort Project at Suphanburi Province

วิรชัย โรยนรินทร์ วงศกร วิเศษสัจจา นฤมล แสนเสนา สุเทพ สีมาลา และอำพล อาภาธนากร
Wirachai Roynarin, Wongsakorn Wisatesajja, Narumol Sansena, Suthep Simala and Amphol Aphathanakorn

การประเมินการคืนสภาพทางพลังงาน: กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 4.9 MW
Energy Resilience Assessment: Case Study of a 4.9-MW Biomass Power Plant

กัมปนาท ทับมณี ภูมิอานันท์ นิยมนา พิสิษฏ์ มณีโชติ นุวงศ์ ชลคุป และกัมปนาท ซิลวา
Kampanat Thapmanee, Phumanan Niyomna, Pisit Maneechot, Nuwong Chollacoop and Kampanart Silva

การประเมินการคืนสภาพทางพลังงาน: กรณีศึกษาระบบผลิตแก๊สชีวภาพพร้อมเครื่องปั่นไฟ
Energy Resilience Assessment: Case Study of a Biogas Production System with a Generator

ภูมิอานันท์ นิยมนา กัมปนาท ทับมณี ปรีชา ศรีประภาคาร นุวงศ์ ชลคุป และกัมปนาท ซิลวา
Phumanan Niyomna, Kampanat Thapmanee, Preecha Sriprapakhan, Nuwong Chollacoop and Kampanart Silva