วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชน

JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY FOR COMMUNITY
ISSN 2630-0273
ISSN 2773-8639 (Online)

วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชน

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2564
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม

การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยอบโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
Economic Analysis of Development of Banana Drying using Solar Energy

กฤษมาพร พึ่งโพธิ์ และชานนท์ บุญมีพิพิธ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินการโรงงานสีเขียว
Key Success Factors of the Green Factory Implementation

นุศรา คังฆะมะโน และ ธราธร พชรฐิติกุล

อุปกรณ์ตรวจวัดมุมของระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตามดวงอาทิตย์โดยใช้ IoT
IoT Angle Monitoring Device for Solar Tracking Photovoltaic System

ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล กัญญาภัทร์ มงคลพรสุข และ อารยา เลิศสกุลภัทร

การพัฒนาโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบน็อคดาวน์สำหรับตะเกียบไม้ไผ่สด
The Development of a Knockdown Solar Greenhouse Dryer for Drying Bamboo Chopsticks

วีระ พันอินทร์

การพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์ไพโรไลซีสสำหรับการใช้งานผลิตความร้อนและถ่านชีวภาพ
Development of Pyrolysis Reactors for Heat Production and Bio-char Applications

นิกราน หอมดวง พันธวัฒน์ ไชยวรรณ์ ภูนิฑัต สายแก้ว ประภัสสร รัตนไพบูลย์ กิตติกร สาสุจิตต์ เสริมสุข บัวเจริญ นงเยาว์ หอมดวง ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล และชูรัตน์ ธารารักษ์

การผลิตไบโอดีเซลระดับชุมชนจากน้ำมันทอดไก่
The community scale system for producing biodiesel from deep fried chicken oil

พรนภา เพ็ชรอำไพ บัณฑูร เวียงมูล ชนากานต์ เพิ่มฉลาด และ ศิรินุช จินดารักษ์

การศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อนและการกระจายความร้อนโดยใช้หินภูเขาไฟเป็นตัวกลางสำหรับเตาปิ้งย่างเชื้อเพลิงแก๊ส LPG
The Study of Thermal Efficiency and Heat Distribution Using Volcanic Rocks as Intermediary for Liquefied Petroleum Gas Grill

วลัยลักษณ์ มีทรัพย์ และ วีระ พันอินทร์

การประเมินประสิทธิภาพความร้อนเตาชีวมวลแบบบังคับอากาศโดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวล
Thermal Efficiencies Evaluation of Forced-draft Household Cooking Stove using Biomass Fuel

กิตติกร สาสุจิตต์ ภาสวรรณ บุญศรี ชูรัตน์ ธารารักษ์ เสริมสุข บัวเจริญ ธเนศ ไชยชนะ ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล และนิกราน หอมดวง

การเพิ่มคุณภาพน้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงโดยกระบวนการไพโรไลซิส
Upgrading of Palm Oil to be Fuel Oil by Pyrolysis Process

จิระเมธ มาระกะ ธรณิศวร์ ดีทายาท วาสนา คำโอภาส และทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์

กระบวนการแปรสภาพชานอ้อยที่เหมาะสมด้วยวิธีการทางกายภาพร่วมกับเคมีเพื่อเป็นสับเสรทในการผลิตเอทานอล
Optimization of Bagasse Pretreatment Processes with Physicochemical Method As A Substrate in The Ethanol Production

อดุลย์สมาน สุขแก้ว และมูฮำมัดคอยรี หะยีบากา