วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชน

JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY FOR COMMUNITY
ISSN 2630-0273
ISSN 2773-8639 (Online)

วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชน

ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2563
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม

การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในเครื่องอุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ด้วยแผ่นดูดซับความร้อนแบบครีบสามเหลี่ยม
Heat transfer augmentation in solar air heat with triangular-rib roughness on absorber plate

ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ พงษ์เจต พรหมวงศ์ พิทักษ์ พร้อมไธสง จิตกร กนกนัยการ และ สมพล สกุลหลง

ผลของอุณหภูมิร่วมที่มีต่อสมรรถนะทางความร้อนของปั๊มความร้อนแบบแคสเคดเมื่อใช้สารผสมแบบซีโอทรอปิคสำหรับการทำความร้อนและความเย็นพร้อมกัน
Effect of Intermediate Temperature on Thermal Performance of Cascade Heat Pump with Zeotropic Mixtures for Simultaneous Heating and Cooling

ปริชญ์ พงษ์สาระนันทกุล และ อรรถกร อาสนคํา

การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ขุดเจาะทางการเกษตรโดยใช้พลังงานทดแทน
Design and making of agricultural drilling robots using renewable energy

จักรี วิชัยระหัด รุ่งตะวัน วิวัฒนาศิริกุล พงษ์ภูไท อุดมอริยทรัพย์ วรเชษฐ์ แสงสีดา ศรัณยู เหลาพา ณัฐวุฒิ ทองหล่อ และศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล

การพัฒนาเครื่องอบแห้งเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบประหยัด
The Development of Energy Saving Noodle Dryer

ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ ศิวัฒน์ กมลคุณานนท์ ปัญจพล ไทยปิยะ พงศ์เทพ กุลชาติชัย และภคมน ปินตานา

อัตราส่วนผสมสูงสุดของน้ำมันไพโรไลซิสเพื่อให้ได้มาตรฐานน้ำมันดีเซลของไทย
Maximum Blended Ratio of Pyrolysis Oil for Thai Commercial Diesel Standard

อรปวีณ์ แสงเนตร และประเสริฐ เรียบร้อยเจริญ

การประเมินทางเลือกในการใช้ประโยชน์โครงการก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร: กรณีศึกษาชุมชนหนองตาดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
Alternative Assessment for using biogas from pig farms case study of Nhongtad Village in Burirum province

สุวิทย์ พลจันทึก และ สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน

รูปแบบการผลิตที่เหมาะสมต่อการผลิตเชื้อเพลิงเขียวอัดแท่งจากมูลช้าง
Suitable process for producing the elephant dung green fuel briquette

อาทิตยา มาอิ่นแก้ว และสุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี

ผลกระทบการป้อนอากาศที่มีผลต่อสมรรถนะและคุณสมบัติถ่านชีวภาพเตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง
Effect of Air Feeding on Performance and Biochar Properties on High Efficiency Biomass Stove

นิกราน หอมดวง พันธวัฒน์ ไชยวรรณ์ ภูนิทัต สายแก้ว กิตติกร สาสุจิตต์ นงเยาว์ แต่จะใหม่ ชูรัตน์ ธารารัตน์ เสริมสุข บัวเจริญ ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล และณัฐวุฒิ ดุษฎี

การศึกษาแบบจำลองความขึ้นสมดุลไอโซเทอมของปลาดุก
The Equilibrium Moisture Isotherm Mathematical Models of Walking Catfish

จิราภรณ์ แก้วเดียว ชูรัตน์ ธารารักษ์ นิกราน หอมดวง ณัฐวุฒิ ดุษฎี และศิรินุช จินดารักษ์

การวิเคราะห์คุณสมบัติของถ่านชีวภาพจากแกลบและซังข้าวโพดเพื่อปรับปรุงดิน
Analysis of Biochar Properties from Rice Husk and Corn Cob for Soil Improvement

ประภัสสร รัตนไพบูลย์ นิกราน หอมดวง ณัฐวุฒิ ดุษฎี ภคมน ปินตานา และชูรัตน์ ธารารักษ์