วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชน

JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY FOR COMMUNITY
ISSN 2630-0273
ISSN 2773-8639 (Online)

วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชน

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2563
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม

การเลือกขนาดของบ่อแบบเปิดสำหรับระบายความร้อนในเครื่องปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ
Sizing of Open Pond for Cooling of Water-Cooled Air Conditioner

วัชรพล วัชรจินดา อรรถกร อาสนคำ ธรณิศวร์ ดีทายาท และทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์

ระบบอบแห้งชนิดการแผ่รังสีความร้อนของเซรามิกสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน
Ceramic Heat Radiation Drying System for Community Products

วรรณิตา ทองพัด อำพล อาภาธนากร พิสิษฎ์ มณีโชติ

การอบแห้งเครื่องต้มยำโดยใช้เครื่องอบแห้งไมโครเวฟแบบถังหมุนชนิดแมกนีตรอนหลายตัวสำหรับวิสาหกิจชุมชน
Drying of Spices Tom-Yam by Using Multi-Magnetron Rotary Microwave Dryer for Economy Community Enterprise

ฌัฐวุฒิ ดุษฎี จิราภรณ์ แก้วเดียว วิลาวัลย์ คุ้มเหม นิกราน หอมดวง กิตติกร สาสุจิตต์ เสริมสุข บัวเจริญ ธนชาต มหาวัน ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล และ ศิริมุช จินดารักษ์

การประเมินศักยภาพการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากวัสดุเหลือทิ้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ปลูกกรณีศึกษาภาคเหนือของประเทศไทย
Briquette fuel potential evolution from maize residual in plantation area : case study in northern part of Thailand

ยินนิตรา คำปึงผล ธเนศ ไชยชนะ ณัฐต์ณิชา สุขเกษม และชูรัตน์ ธารารักษ์

การศึกษาศักยภาพของถ่านอัดแท่งตำบลปงเตาเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าด้วยระบบวัฏจักรแรงดินสารอินทรีย์
The study of the economic potential of briquette charcoal in Pong Tao Subdistrict for electricity production by the ORC system

กรวิชญ์ สาระวรณ์ สราวุธ เมาฟาย สุวิจักขณ์ เนตรสุวรรณ วราคม วงศ์ชัย และ รวิภา ยงประยูร

ผลกระทบพลังงานแสงอาทิตย์และค่าแรงงานต่อความคุ้มค่าทางการเงินของโรงสีข้าวพลังงานแสงอาทิตย์
Effect of Solar Energy and Labor Cost on Financial Feasibility in Solar Rice Mill

นงเยาว์ เต๋จ๊ะใหม่ นิกราน หอมดวง สัตยา ตันจันทร์พงศ์ และทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์

การใช้พลังงานสำหรับตู้แช่แข็งภายในร้านสะดวกซื้อ
Energy Consumption for a door type display freezer in a convenient store

สุพัชชา กระต่ายแก้ว และ วิทยา ยงเจริญ

การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาตามนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าสำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย
Feasibility Study on Solar PV Rooftop Based on Supporting Policy for Residential Sector

อิทธิเดช ภู่นันทพงษ์ และ ฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์

การจัดการชุมชนด้วยนวัตกรรมพลังงานและการมีส่วนร่วมกรณีศึกษาบ้านกระทมหมู่ 8 ตำบลนาบัวอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
Community management through energy innovation and participation method Case study: kra-tom moo8 tambon nabua, Maung district, Surin province.

ปรีชา ศรีประภาคาร วิสูตร ยังพลขันธ์ อาทร แสงสมวงศ์ ทัศนีย์ สุรีนทรานนท์ และ ปราสิทธิ์ พงษ์นุเคราะห์ศิรี

ผลกระทบจาการให้บริการวิชาการการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำด้วยธนาคารน้ำใต้ดิน ณ ตำบลวังน้ำขาวอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัย
Impact of academic services on knowledge transfer Water Management with Ground Water Bank in WangNamKhao subdistrict, BanDanLanHoi District, Phitsanulok.

อนุพล อัคพิน วีระบูลย์กิตติ ชุมพรผ่อง ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด ธีรภัทร์ พุ่มพลอย ศักย์ชัย เพชรสุวรรณ มลวิภา เมืองพระฝาง และเฉลิมชัย สังโยคะ