วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชน

JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY FOR COMMUNITY
ISSN 2630-0273
ISSN 2773-8639 (Online)

วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชน

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2562
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม

การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเตาไอน้ำสำหรับนึ่งก้อนเห็ดแบบภูมิปัญญาชาวบ้านบ้านทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
Study and Comparison of Local Wisdom Steam Boiler Efficiency Ban Thung Bo Paen, Tambon Pong Yang Khok, Amphoe HangChat, Lampang Province.

รวิภา ยงประยูร ลัดดาวัลย์ เสียงเย็น วราคม วงค์ชัย และวีระ พันอินทร์

ผลการปรับความเร็วเกลียวอัดที่มีผลต่ออัตราการผลิตและคุณสมบัติทางกายภาพชีวมวลอัดแท่ง
Screw press adjustment on production rate and physical properties of Biomass briquettes.

ภาสินี ลาดลา ณัฐวุฒิ ดุษฎี นิกราน หอมดวง ชูรัตน์ ธารารักษ์ นัฐพร ไชยญาติ และเสมอขวัญ ตันติกุล

อิทธิพลของระยะความสูงก้นหม้อต่อโครงสร้างเปลวไฟและประสิทธิภาพเชิงความร้อนของหัวเผาวัสดุพรุนแบบเม็ดกลมอัดแน่น
Effects of Heating Height on Flame Structure and Thermal Efficiency of a Packed Bed Porous Media Burner (PMB).

ภาคภูมิ สืบภา อำไพศักดิ์ ทีบุญมา สำเริง จักรใจ และอภินันต์ นามเขต

การเพิ่มคุณภาพน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วผ่านการแตกตัวด้วยความร้อนร่วมกับการแตกตัวด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา
HZSM-5 Upgrading Biodiesel from Used Cooking Oil by Thermal Cracking with HZSM-5 Catalytic Cracking.

กษวรรต ทิพพหา ธรณิศวร์ ดีทายาท เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล และทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์

การผลิตน้ำร้อนจากเตาเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ. เชียงใหม่
Hot water generation using the biomass stove for the child development center in Omkoi District, Chiang Mai.

วรพจน์ โพธาเจริญ นิธิพัฒน์ ตรึงจิตร รุ่งนภา จุลศักดิ์ พสุ ปราโมกข์ชน และชยานนท์ สวัสดีนฤนาท

การประเมินปริมาณการใช้พลังงานและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในการผลิตข้าวกล้องไรเบอรรีย์กรณีศึกษาบ้านวังป้อง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่
The Evaluation of EnergyConsumption and Carbon Footprint of Brown Riceberry Production Case study in Wangpong, MaeRim, Chiang Mai.

ยินนิตรา คำนึงผล วรวรรณ เพชรอุไร นิมิต ขยัน และธเนศ ไชยชนะ

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากฟางข้าวที่สภาวะปราศจากออกซิเจนซึ่งเร่งปฏิกิริยาด้วยของเหลวในกระเพาะสัตว์เคี้ยวเอื้อง
Optimization of biogas production in an anaerobic fermentation enhanced with rumen fluid.

พิสิษฐ์ มณีโชติ สรุชัย อาจกล้า และอัญชลีภรณ์ ศรีษะธาตุ

การออกแบบระบบให้น้ำเมล่อนในโรงเรือนโดยใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
The Design of Solar Electricirrigation System for Melon Cultivation in Greenhouse.

สลิลรัตน์ ประสพฤกษ์ สุเพชร จิรขจรกุล และ ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล

การวิเคราะห์ค่าพลังงานจำเพาะ (SEC) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานผลิตผ้าเบรก
Specific Energy Consumption Analysis and Energy conservationof brake fabric factory.

วิจิตร ไสยาศรี พงศกร คชาพงศ์กุล และชานนท์ บุญมีพิพิธ

การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของแบตเตอรี่ในไมโครกริดแบบแยกเดี่ยวที่ติดตั้งพลังงานทดแทนเมื่อพิจารณาอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
Cost Analysis of Battery in Standalone Microgrid with Renewable Energy by Considering Battery Lifetime.

พินิจ วงศ์เดช ธีระพงษ์ บุญรักษา และบุญเรือง มะรังศรี