วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชน

JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY FOR COMMUNITY
ISSN 2630-0273
ISSN 2773-8639 (Online)

วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชน

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2562
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม

อิทธิพลวัสดุประสานธรรมชาติที่มีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพของชีวมวลอัดแท่ง
Influent of natural binder on physical properties of biomass briquettes.

บุณยาพร แสนพรม นิกราน หอมดวง นัฐพร ไชยญาติ ธเนศ ไชยชนะ กิตติกร สาสุจิตต์ และเสมอขวัญ ตันติกุล

การศึกษาการผลิตถ่านแท่งจากกะลามะพร้าวผสมชานอ้อยและใบเตย
Study of briquette production from coconut shell mixed sugarcane bagasses and pandanus leaves.

ศิริวรรณ เทพา และศตพล มุ่งค้ำกลาง

การผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ดจากผักตบชวาร่วมกับขุยมะพร้าว
Pellet Production from Water Hyacinth Combined with Coconut Dust.

จิราภรณ์ แก้วเดียว. จุฑารัตน์ นวนทัด และศิรินุช จินดารักษ์

ผลของอาหารเสริมต่อการผลิตไบโอไฮโดรเจนจากกล้วยหอมโดยจุลินทรีย์ในน้ำเสียจากถังปฏิกรณ์
Effect of Endo-nutrients on Bio-hydrogen Production from Cavendish Banana by Microbial Consortium in Bioreactor Effluent.

โสภี พันอินทร์ ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท พสุ ปราโมกข์ชน และหทัยทิพย์ สินธุยา

การปลดปล่อยเสียงและแผนที่เส้นเสียงเท่าของฟาร์มกังหันลมขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 80 เมกกะวัตต์
Noise Emissionand Noise Contour Mapof Wind Farm 80 MW installed capacity.

สมพล ชีวมงคลกานต์ ชนะ จันทร์ฉ่ำ และจอมภพ แววศักดิ์

การศึกษาผลการผลิตแก๊สชีวภาพจากการหมักผสมระหว่างมูลโคหมักร่วมกับเปลือกหัวหอมโดยใช้ถังหมักแบบกลิ้งในแนวตั้ง
Study biogas production from co-digestion of cow dung and onion peel by using vertical rolling tank.

ชัยยุทธ ไชยงาม รัตนชัย ไพรินทร์ และณัฏฐ์กาศ ยปนันทน์

การวิเคราะห์มุมปะทะและการไหลวนบนผิวใบพัดกังหันลมแนวแกนนอน
Analysis of angle of attack and circulation on the HAWT blade surface.

ติณณภพ แพงผม. จิระศักดิ์ พุกดำ และวิทยา แก้วสุริยวงค์

การศึกษาผลกระทบของมุมเอียงของเสาต่อประสิทธิภาพการทำงานของกังหันลมขนาดเล็กแบบชนิดทุ่นลอยน้ำ
Study on the effect of angle of tower inclination on the performance of a small floating wind turbines.

วงศกร วิเศษสัจจา วิรชัย โรยนรินทร์ และเดชา อินทร์โท่โล่

การศึกษาและเปรียบเทียบการอบแห้งสมุนไพรด้วยระบบสุญญากาศร่วมกับรังสีอินฟราเรดไกลและอากาศร้อน
Study and Comparison Herb Drying Using Vacuum combined Far Infrared Radiation and Hot Air.

ศรีมา แจ้คำ กิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์ จิรวัฒน์ สิตรานนท์ และทัศพันธ์ สุวรรณทัต

นวัตกรรมโรงเรือนเพาะปลูกพืชไร้ดินระบบทำความเย็นสารละลายธาตุอาหารด้วยเทอร์โมอิเล็กทริกส์โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
Innovation of Soilless Culture Greenhouse Thermoelectric Refrigeration System for Nutrient Solution Using Solar Energy.

ธีรพจน์ แนบเนียน วีระชาติ จริตงาม ถิรายุ ปิ่นทอง โกเมน หมายมั่น และปิยลาภ มานะกิจ