วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชน

JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY FOR COMMUNITY
ISSN 2630-0273
ISSN 2773-8639 (Online)

วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชน

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2562
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม

การดูดซับน้ำมันด้วยวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากตัวดูดซับน้ำมัน
The adsorption of oil by agricultural waste and the briquette production from adsorbent

เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์

การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเชื้อเพลิงขยะอัดแท่งจากมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล
Feasibility Study of RDF-5 Production from Infectious Hospital Waste

พรเมธี คำพีร์ เสริมสุข บัวเจริญ และธเนศ ไชยชนะ

การกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพจากมูลไก่ไข่
Removal of hydrogen sulfide in biogas from laying hens manure

ศรุติวงศ์ บุญคง ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร สว่าง กุลวงษ์ สุธาสินี ครุฑธกะ และสมิง ศรีกา

การเปรียบเทียบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทางเลือกการจัดการกากกาแฟ: กรณีศึกษาการเผาโดยตรงและผลิตไบโอดีเซล
Comparison of Environmental Impact of Spent Coffee Ground Residue Management Options: Case Study of Direct Combustion and Biodiesel Production

ภานุวัฒน์ อุส่าห์เพียร และณัฐพงศ์ ตันติวิวัฒนพันธ์

อิทธิพลของค่าความเป็นกรดและด่างต่อการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษผักเหลือทิ้ง
Effect of pH on biogas production of vegetable scraps

ปนัดดา เมฆโต ตุลา มุกทั่ง. และฐิติพร เจาะจง

การศึกษาแบบจำลองในการคำนวณหาอายุเชิงเศรษฐกิจของสถานีไฟฟ้าแรงสูงโดยพิจารณาตามรูปแบบการจัดวางบัสบาร์กรณีศึกษาสถานีไฟฟ้า 115/22 kV
ECONOMIC LIFE MODEL DETERMINATION FOR SUBSTATION CONSTRUCTION CONSIDERING BUS BAR ARRANGEMENT CASE STUDY 115/22 kV SUBSTATION

กรวิชญ์ ตั้งชีวะสมบัติ สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน

การออกแบบเส้นโค้งความเร็วเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงินในประเทศไทย
Design Speed Profile for Reducing Energy Consumption of the Bangkok MRT Blue Line

กันตินันท์ สกุลไพศาล ธีระพงษ์ บุญรักษา และบุญเรือง มะรังศรี

การเปรียบเทียบการลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในแก๊สชีวภาพโดยใช้แคลเซียมออกไซด์และขี้เถ้า
Comparison of decreased carbon dioxide in biogas using calcium oxide and ash

ธวัลรัตน์ ผโลทัยสิทธิ์ และรัตนชัย ไพรินทร์

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพระดับชุมชนด้วยจุลินทรีย์

สาณท ทองสุจริตพันธ์ วิสูตร์ ยังพลขันธ์ และพรชัย ใจสม

การออกแบบและพัฒนาระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนย้ายสำหรับการสูบน้ำเพื่อการเกษตร
Design and development of Solar Pumping Mobile Unit for Agriculture

กิตติ อภิชัยไพบูลย์ วนารัตน์ กรอิสรานุกูล และ ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล