วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชน

JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY FOR COMMUNITY
ISSN 2630-0273
ISSN 2773-8639 (Online)

วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชน

ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2561
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม

ระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์สุริยะแบบผสมผสานเชื่อมต่อกับระบบจําหน่ายและเก็บสะสมพลังงาน: กรณี ศึกษาติดตั้งบนหลังคามัสยิดตลาดใต้
The 3 kWp Hybrid Solar Grid Connected and Energy Storage Power System: Study Case Installed on the Taladtai Mosque Roof.

พงษ์ศักดิ์ มะขามป้อม, จอมภพ แววศักดิ์, ชนะ จันทร์, สมพล ชีวมงคลกานต์ และ ปราณี หนูทองแก้ว

สมรรถนะของระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อระบบกริดจากโปรแกรม PVSyst และติดตั้งจริงบนหลังคาขนาดกาลังการผลิตติดตั้ง 3.5 กิโลวัตต์สูงสุด ศูนย์การเรียนรู้ สินธุ์แพรทอง จังหวัดพัทลุง
Performance of PVSyst program of 3.5 kWp Grid Connected Solar Rooftop PV System at Sin Prae Thong Learning Center in Phatthalung Province

ณฐกร สุวรรณโณ, จอมภพ แววศักดิ์, ชนะ จันทร์, สมพล ชีวมงคลกานต์, และ ปราณี หนูทองแก้ว

การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงมหาชนกอบแห้งโดยปราศจากการเติมสารละลายน้ำตาล โดยเทคนิคการอบแห้งแบบปรับลดอุณหภูมิลมร้อน
Product Development of Dried Mahachanok Mango without Sugar Added Using Step-down Hot Air Drying Technique

ศรัณย์ ศักดิ์สุวรรณ, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์

สภาวะที่เหมาะสมสําหรับปฏิกิริยาของน้ำมันยางนาและเอทานอลในการผลิตไบโอดีเซล
The optimun conditions for reaction of Yangna oil and ethanol in biodiesel production

ปรียา แก้วนารี, นงนรินทร์ รัตนวงศ์ และไพโรจน์ วงศ์หนายโกฏ

ผลของการกวนที่มีต่อการเจริญและการผลิตน้ำมันของสาหร่ายคลอเรลลาที่เพาะเลี้ยงในน้ำทิ้งจาก กระบวนการกลั่นเอทานอล ภายใต้แสงจากสารกึ่งตัวนาเรืองแสงแอลอีดี (LED)
The effect of agitation on biomass and oil of Chlorella vulgaris cultured in wastewater from the ethanol distillation process under the light emitted diode (LED)

เพลินพิศ แจ้งโพธิ์นาค, หนึ่งฤทัย วงเวียน และปรียา แก้วนารี

ผลของสมรรถนะที่กระทําต่อกังหันแบบแรงกระแทกของชุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้ารถยนต์ที่ต่อขดลวด สเตเตอร์แบบสตาร์และแบบเดลต้าสําหรับเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็กมาก
The Effect of Performance on Impulse Turbine of Automotive Alternator from Star and Delta Stator Windings for Micro Hydro Power Generator 

ศรีธร อุปคํา, จิรศักดิ์ ปัญญา, จักรพันธ์ เมฆจันทร์สม, ดุลยรัตน์ ไชยโชติวัฒน์ และ ปกรณ์ อินทร์ไชย 

การส่งเสริมชุมชนเพื่อการเรียนรู้ผลกระทบระบบผลิตและจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรบ้านคำปากดาว ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
The Impact of Learning Community Promotion of Biogas Pipeline System Ban Kham Pak Dao, Kham Khaen Village, Manchakhiri District, Khon Kaen Province

วุฒิศาสตร์ โชคเกื้อ, อภิชาติ คงแป้น, รุจิรา ทะนงกิจ และศาตตรา ศิริแก้ว

ศักยภาพการใช้เครื่องทําความเย็นแบบดูดกลืนในโรงงานผลิตอาหาร
The potential of using absorption chiller in a food industry

กิจชัย เพ็ชรวารีวิทย์ และอภิรักษ์ สวัสดิ์กิจ

การประเมินศักยภาพพลังงานชีวมวลและแก๊สชีวภาพสําหรับแผนพัฒนาพลังงานชุมชนของภาคใต้
Assessment of Biomass and Biogas Energy Potential for Community Energy Development Plan of Southern Thailand

สุวิทย์ เพชรห้วยลึก

การศึกษาการสร้างเครื่องกําเนิดไฟฟ้าจากประยุกต์ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าของเครื่องซักผ้า
Study of Generating Electric Generator from Electric Motor of Washing Machchine 

ยุทธศักดิ์ แพเรื่อง เสนีย์ พันโยธา และกัมปนาท เทียนน้อย