วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชน

JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY FOR COMMUNITY
ISSN 2630-0273
ISSN 2773-8639 (Online)

วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชน

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2561
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม

การออกแบบและพัฒนาชุดระบบปรับอากาศคอมเพรสเซอร์กระแสตรงโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
A Design and Development of Solar Powered DC Compressor Air Conditioner

วีระชาติ ขวดแก้ว, กิตติศักดิ์ มณีทอง, ธวัชชัย ปัดถา และ ชัชวาล แข่งขัน, นพพร พัชรประกิติ

การเปลี่ยนมีเทน (CH4) ไปเป็นไฮโดรเจน (H2) ด้วยกระบวนการพลาสมาดิสชาร์จแบบมีไดอิเล็กทริกขวางกั้น ที่ความดันบรรยากาศ
Conversion of Methane into Hydrogen with Dielectric Barrier Discharge Plasma System at Atmospheric Pressure

ยุทธพร เลี่ยมแก้ว, สมพงศ์ โอทอง และ ธวัฒน์ชัย เทพนวล

การพัฒนาสถานีอัดประจุสําหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แบบอิสระ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
Development of Stand-Alone Solar Charge Station Faculty of Engineering Princess of Naradhiwas University

พลากร พรหมเมศร์, สุวินันท์ จันทอุไร, สับรี สะนอ และสมาน วิวรรธนโรจน์

การศึกษาการบริหารจัดการใช้พลังงานสําหรับอาคารด้วยการตอบสนองด้านโหลด
Study of Building Energy Management System With Demand Response

เอกรัตน์ นภกานต์ และบุญยัง ปลั่งกลาง

การคัดแยกยีสต์ทนร้อนเพื่อผลิตเอทานอลจากน้ำตาลเพนโตส
Screen of Thermotolerant Yeast for Ethanol Production from Pentose sugar

นวภัทร นวกะคาม

ผลกระทบของชนิดเชื้อเพลิงต่อสมรรถนะและการปล่อยมลพิษจากเตาแก๊สชีวมวลแบบอากาศไหลขึ้น
The Effects of Fuel Type on Performance and Emission of Up-Draft Gasifier Stove

ชิษณุพงศ์ จิตตคาม, ณัฐพล แสงทอง, จักราวุธ เมตตา, ณัฐนนท์ วิมลสูตร์, ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา, สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี และสมมาส แก้วล้วน

การศึกษาอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงที่เหมาะสมสําหรับเตาชีวมวลแบบป้อนเชื้อเพลิงต่อเนื่อง
The study of suitability air fuel ratio for biomass stoves under continuous fuel feeding

พงศ์สถิตย์ ศรภักดีวิลาวัลย์ คุ้มเหม จิราภรณ์ แก้วเดียว มุสตาฟา ยะภา ศิรินุช จินดารักษ์ และณัฐวุฒิ ดุษฎี

การประเมินสภาวะที่เหมาะสมในการใช้งานเตานึ่งก้อนเห็ดแบบใช้ความร้อน 1 กลับ 2 กลับ และ 3 กลับ สําหรับ กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดแบบก้อนในจังหวัดลําปาง
Evaluate the Optimal Conditions of Use in Single, Double and Trible Pass of Fuel Economy Steamed Mushrooms System for Mushroom Occupational Groups in Lampang Province.

รวิภา ยงประยูร และพรชัย เอี่ยมสาย

การศึกษาสมรรถนะเครื่องผลิตไอน้ำความดันต่ำด้วยเชื้อเพลิงชีวมวลสําหรับอบฆ่าเชื้อก้อนเห็ด
Performance Study of Low Pressure Steam Generator using Biomass Fuel for Pasteurizing Mushroom Cultivation Material

ณัฐพล แสงทอง, จักราวุธ เมตตา, ชิษณุพงศ์ จิตตคาม, ณัฐนนท์ วิมลสูตร์, ภรณี ศรีรมรื่น และสมมาส แก้วล้วน

การศึกษาการอบแห้งกุ้งด้วยวิธีการอบแห้งแบบเรือนกระจกร่วมกับการอบแห้งแบบความชื้นต่ำ
The study on drying of shrimp by greenhouse drying combine low humidity drying

ณัฏฐวัฒน์ วิสัยพรม, ณัฏฐ์ กาศยปนันทน์, นริส ประทินทอง และศิริชัย เทพา