วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชน

JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY FOR COMMUNITY
ISSN 2630-0273
ISSN 2773-8639 (Online)

วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชน

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2561
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม

การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กโดยน้ำทิ้งบ่อหมักก๊าซชีวภาพมูลไก่เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ
Cultivation of Microalgae Using Wastewater from Chicken-Manure Biogas Digester for Biogas Production

ธรณิช เมืองมูล ชยากร ภูมาศ และจีรพร เพกเกาะ

การศึกษาระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานกังหันลมและโซล่าเซลล์ขนาด 17 กิโลวัตต์ร่วมกับระบบแบตเตอรี่เข้าสู่ระบบสายส่งของชุมชน
Studying of Hybrid System of Wind and Solar PV 17 kW with Battery Backup to the Community Grid Connected System

วิรชัย โรยนรินทร์ วงศกร วิเศษสัจจา และวิชัย เพรชทองคํา

การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพก๊าซชีวภาพในระบบส่งจ่ายในชุมชนเพื่อความยั่งยืน กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านเสาหิน หมู่9 ตําบลป่าแฝก อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
Application of research results to improve the quality of biogas In community transmission systems for sustainability Case study: Sachin community moo9 Pafaek, Kong Krailat District, Sukhothai Province.

พิสิษฐ์ มณีโชติ และปรีชา ศรีประภาคาร

การประยุกต์ใช้ระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แรงดันต่ำสําหรับน้ำประปาในบ้านพักอาศัย
An Application of Low Voltage Photovoltaic System for Household Water Supply

ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล ธัญกร คําปัญญา และ วาลิตา พวงจําปา

การพัฒนาระบบจ่ายน้ำแปลงเกษตรอัตโนมัติตามความชื้นในดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
Solar-Powered Automatic Watering System from Soil Moisture

ภาณุพงศ์ ถนอมเกียรติ ณัฐิยา ตันตรานนท์ หทัยทิพย์ สินธุยา และวรจิตต์ เศรษฐพรรค์

การประเมินศักยภาพพลังงานลมในบริเวณภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
Wind Resource Assessment along the Andaman Coast, Southern of Thailand

ลัทธวรรณ นิยมธรรม เจริญพร เลิศสถิตธนกร และจอมภพ แววศักดิ์

การพัฒนาระบบประหยัดพลังงานไฟฟ้าในฟาร์มเลี้ยงไก่แบบปิตโดยใช้กังหันลม
The Development of Electric Energy Saving System for the Evap in the Chicken Farm by using Wind Turby

เสกสรร ชะนะ สมมารถ ขําเกลี้ยง อาคม สุดราม และฤทัย ประทุมทอง

การกระจายของอัตราเร็วลมภายในอุโมงค์ลมแบบเปิด
Wind Speed Distribution in Open Type Wind Tunnel

เสาวลักษณ์ ทองดี กนกวรรณ ตื้บกวาง ชาทินี บูรณ์เจริญ ชูรัตน์ ธารารักษ์ ณัฐวุฒิ ดุษฎี Rameshprabu Ramraj และธเนศ ไชยชนะ

การประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์แบบออนกริตเป็นแหล่งจ่ายไฟสําหรับชุมชน
Solar On Grid Application as a Power Supply for Community

สุเมตต์ เจริญราช และวนัสพรรัศม์ สวัสดี

อิทธิพลของการปรับแต่งองศาการฉีดน้ำมันใช้ไบโอดีเซลผสมเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์การเกษตร
The Effect of Injection Timing on Biodiesel-Ethanol Fuel Blends Fueling in Agricultural Engine

ยุทธศักดิ์ แพเรื่อง เสนีย์ พันโยธา และกัมปนาท เทียนน้อย