Admin

ENERGY SAVING l แนวทางการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ TREC13 ประจำปี 2563

ในสัปดาห์นี้มีแขกรับเชิญสัปดาห์นี้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อำพล อาภาธนากร นายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

หลักสูตร​พลังงานเพื่อชุมชน​ รุ่นที่​ 7

สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการพลังงานชุมชนภายใต้หลักวิถีพอเพียง เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระดับชุมชนอย่างยั่งยืน

gogoanime