การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 วันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 7th International Conference on Wind Turbines and Renewable Energy, 7-8 Nov 2019

ระบบสมาชิก >>

 

เกี่ยวกับสมาคม >>

ลิงค์ที่น่าสนใจ >>

Facebook >>

<< วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

1. ส่งเสริมความร่วมมือ ทางด้านวิชาการระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน ในด้านพลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนต่างๆในประเทศไทย

2. จัดหาทุน เพื่อสนับสนุนการศึกษา วิจัย ฝึกอบรม การดำเนินโครงการด้านพลังงานทดแทนให้กับภาครัฐและภาคประชาชน

3. ไม่ดำเนินการ ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมใดๆ ที่มุ่งไปสู่การดำเนินงานทางการเมือง

4. ไม่ดำเนินการ ให้มีการจัดตั้งโต๊ะบิลเลียดหรือกระทำการอันผิดต่อขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีที่ดีของสังคมไทย

Get in Touch


Social Media
Contact Us


ชื่อ

นามสกุล


อีเมล์

เบอร์ติดต่อ


ข้อความหน้าแรก | เกี่ยวกับสมาคม | ข่าวและบทความ | เอกสารเผยแพร่ | คลังความรู้ | ติดต่อเรา