การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 วันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 7th International Conference on Wind Turbines and Renewable Energy, 7-8 Nov 2019

ระบบสมาชิก >>

 

เกี่ยวกับสมาคม >>

ลิงค์ที่น่าสนใจ >>

Facebook >>

<< รายชื่อสมาชิกสมาคมฯ

 • รหัสสมาชิก ชื่อสมาชิก
  0001 ผศ.ดร.วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร (ประธานที่ปรึกษา)
  0002 ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร (ที่ปรึกษาแผนพลังงาน)
  0003 ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช (ที่ปรึกษาจัดการพลังงาน)
  0004 ศ.ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ (ที่ปรึกษาพลังาน
  0005 น.อ.ดร.สมัย ใจอินทร์ (ที่ปรึกษาพลังงานไบโอดีเซล)
  0006 ดร.พฤกษ์ อักกะรังสิ (ที่ปรึกษาพลังงานชีวมวล)
  0007 ผศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ (นายกสมาคมฯ)
  0008 ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด (มทร.ธัญบุรี)
  0009 รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ (มทร.ล้านนา)
  0010 นางอรพิน จำปาเนตร
  0011 ดร.รวิภา ยงประยูร
  0012 ดร.วรจิต เศรษฐพรรค์
  0013 นายบัญณัติ นิยมวาส
  0014 ดร.สหัถยา ทองสาร
  0015 นางสาวธิดารัตน์ แซ่หว่อง
  0016 ผศ.ดร.บัณฑิต กฤตาคม
  0017 ผศ.ดร.สุรจิตร์ พระเมือง
  0018 ดร.อนุสรณ์ แสงประจักษ์
  0019 นายจิรพงษ์ พงษ์สีทอง
  0020 ดร.ศุภกิจ วรศิลป์ชัย
  0021 นายสาริกพงศ์ ขีตตะสังคะ
  0022 ดร.ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล
  0023 ดร.ประจวบ อินระวงษ์
  0024 นายทินกร จ่อเรือง
  0025 นายสมปอง รุ่งสว่าง
  0026 นายศุภชัย ปัญญาวีร์
  0027 นายพิชัย ถิ่นสันติสุข
  0028 ดร.มนต์ชัย พินิจจิตสมุทร
  0029 ดร.อำพล อาภาธนากร (NIA)
  0030 ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี (มทร.ธัญบุรี)
  0031 ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ (มทร.ธัญบุรี)
  0032 ผศ.ดร.ภาณุ ประทุมนพรัตน์ (มทร.ธัญบุรี)
  0033 ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง (มทร.ธัญบุรี)
  0034 ผศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ (มทร.ธัญบุรี)
  0035 ผศ.ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร
  0036 ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ
  0037 ผศ.ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง
  0038 ดร.พุทธพล ทองอินทร์ดำ
  0039 ดร.ณรงค์ชัย โอเจริญ
  0040 ดร.สุรินทร์ แหงมงาม
  0041 ผศ.ดร.วันชัย ทรัพย์สิงห์
  0042 ผศ.ดร.บุณย์ฤทธิ์ ประสาทแก้ว
  0043 ดร.สถาพร ทองวิค
  0044 ดร.สโรชา เจริญวัย
  0045 ดร.ณฐภัทร พันธ์คง
  0047 ผศ.ดร.กิตติพงษ์ กิมะพงศ์
  0048 นายนิรันดร์ วายา
  0049 นายพีรศิลป์ ขุนสังข์
  0050 ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง (ที่ปรึกษา)
  0051 รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ (ที่ปรึกษา)
  0052 คุณจักรพันธ์ ถาวรงามยิ่งสกุล (มทร.ล้านนา)
  0053 คุณสัญญา ผาสุข (มทร.ศรีวิชัย)
  0054 คุณกิตติพงษ์ ศรีพนากุล (ม.อุบลราชธานี)
  0055 คุณณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล (ม.ราชภัฏนครปฐม)
  0056 คุณกีรติ เกิดศิริ (ม.ราชภัฏนครปฐม)
  0057 คุณจักรวัฒน์ สัญใจ (มทร.ล้านนา)
  0058 คุณธวัช สุริวงษ์ (ม.นเรศวร)
  0059 คุณชัยรัตน์ หงษ์ทอง (มทร.ธัญบุรี)
  0060 คุณอนุสรณ์ แสงประจักษ์ (ม.มหาสารคาม)
  0061 คุณกัญญา สอนสนิท (ม.ราชภัฏนครปฐม)
  0062 คุณวุฒิศาสตร์ โชคเกื้อ (ม.มหาสารคาม)
  0063 คุณปองพล รักการงาน (ม.ราชภัฏเพชรบุรี)
  0064 คุณกอบกุล นงนุช (มทร.อีสาน)
  0065 คุณธนวรกฤต โอฬารธนพร (ม.ราชภัฏลำปาง)
  0066 คุณอาทิตย์ อัศวสุขี (มทร.อีสาน)
  0067 คุณเจนจิรา เปี่ยมดี (ม.มหาสารคาม)
  0068 คุณพร้อมรบ คำธาร (มทร.ล้านนา)
  0069 คุณรุ่งเพชร ก่องนอก (มทร.อีสาน)
  0070 คุณวสันต์ เพชรพิมูล (ม.ราชภัฏกำแพงเพชร)
  0071 คุณเกษม ตรีภาค (มทร.ล้านนา)
  0072 คุณเดี่ยว อภัยราช (มทร.ธัญบุรี)
  0073 คุณยอดธง เม่นสิน (ม.นเรศวร)
  0074 คุณบัญญัติ นิยมวาส (มทร.ศรีวิชัย)
  0075 คุณเสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์ (ม.ราชภัฏกำแพงเพชร)
  0076 คุณนิคม ธรรมปัญญา (มทร.ล้านนา)
  0077 คุณปฏิวัติ วรามิตร (มทร.อีสาน)
  0078 คุณศรีวิชัย สู่สุข
  0079 คุณอัญชณา อุประกูล (ม.ราชภัฏเชียงราย)
  0080 คุณปรีชา ศรีประภาคาร (ม.มหาสารคาม)
  0081 คุณธเนศ ไชยชนะ (ม.ทักษิณ)
  0082 คุณภักดี สิทธิฤทธิ์กวิน (ว.เชียงราย)
  0083 คุณนิธิวัฒน์ ชูสกุล (มทร.ธัญบุรี)
  0084 คุณชัยนุสนธิ์ เกษตรพงศ์ศาล (ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี)
  0085 คุณโชติวัธน์ ศุภิรัตนกุล (ม.ราชภัฏเพชรบุรี)
  0086 คุณไมตรี พลสงคราม (มทร.อีสาน)
  0087 คุณกิตติ นิลผึ้ง (ม.เอเชียอาคเนย์)
  0088 คุณปรีชา ขันติโกมล (มทร.อีสาน)
  0089 คุณวรเชษฏ์ แสงสีดา (ม.ราชภัฏชัยภูมิ)
  0090 คุณไพฑูรย์ เหล่าดี (ม.นเรศวร)
  0091 คุณไพโรจน์ จันทร์แก้ว (มทร.ล้านนา)
  0092 คุณธีรเดช ใหญ่บก (ม.ทักษิณ)
  0093 คุณฐิติพร เจาะจง (ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม)
  0094 คุณวสันต์ ศรีเมือง (มทร.อีสาน)
  0095 คุณจิระศักดิ์ พุกดำ (มทร.รัตนโกสินทร์)
  0096 คุณคมเพ็ชร อินลา (มทร.อีสาน)
  0097 คุณพงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ (ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี)
  0098 คุณเพชรรัตน์ ใจบุญ (ม.ราชภัฏสกลนคร)
  0099 คุณเสริมสุข บัวเจริญ (ม.แม่โจ้)
  0100 คุณศักย์ชัย เพชรสุวรรณ (ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม)
  0101 คุณรวิภา ยงประยูร (ม.ราชภัฏลำปาง)
  0102 คุณสำรวย มะลิถอด (ม.ราชภัฏเพชรบุรี)
  0103 คุณวศิน์โรตม์ เนติศักดิ์ (ม.ราชภัฏลำปาง)
  0104 คุณฐิติชญาณ์ สิงห์แก้ว (ม.มหาสารคาม)
  0105 คุณพิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์ (ม.ศิลปากร)
  0106 คุณจีรฐติกุล กล้าหาญ (มทร.สุวรรณภูมิ)
  0107 คุณภาคิณ มณีโชติ (ม.ราชภัฏกำแพงเพชร)
  0108 คุณอาภาพล มหาวีระ (มทร.อีสาน)
  0109 คุณสุทธินันท์ ต้นโพธิ์ (มทร.อีสาน)
  0110 คุณนุกูล สุวรรณชาตรี (ม.เอเชียอาคเนย์)
  0111 ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
  0112 คุณศรีธร อุปคำ (มทร.ล้านนา)
  0113 คุณเสรี ชื่นอารมณ์ (ม.เอเชีอาคเนย์)
  0114 คุณวิสาสินี ศรีสุวรรณ (ม.ราชภัฏเชียงราย)
  0115 คุณสมรรถชัย จันทรัตน์ (มทร.ธัญบุรี)
  0118 ดร.ณัฐิยา ตันตรานนท์
 • รหัสสมาชิก ชื่อสมาชิก
  2001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  2002 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  2003 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  2004 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • รหัสสมาชิก ชื่อสมาชิก
  1001 บริษัท เกทเวย์ อิควิปเม้น จำกัด
  1002 บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จำกัด
  1003 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
  1004 หจก.ทานตะวัน เอ็นเนอร์ยี่
  1005 บริษัท เบธซ์ วินด์ เพาเวอร์
  1006 บริษัท J.C.C.Solar Care

Get in Touch


Social Media
Contact Us


ชื่อ

นามสกุล


อีเมล์

เบอร์ติดต่อ


ข้อความหน้าแรก | เกี่ยวกับสมาคม | ข่าวและบทความ | เอกสารเผยแพร่ | คลังความรู้ | ติดต่อเรา