เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

ปัจจุบัน ทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหาด้านพลังงานที่รุนแรงกว่าในอดีตมาก อันเนื่องมาจากความต้องการใช้พลังงานและราคาพลังงานเชื้อเพลิงที่มีการปรับตัวอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ผลกระทบที่สำคัญ คือ ความมั่นคงทางด้านการจัดหาพลังงาน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จนเกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก (Green House Effects) ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกอย่างรุนแรง ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้มีแนวคิดในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนกันมากขึ้น โดยเฉพาะ พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม (Green & Clean Energy) อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้ได้อย่างไม่มีวันหมดสิ้น

จุดมุ่งหมายสำคัญ

คือ การทำงานกันทั้งส่วนภาครัฐและประชาชนในการใช้พลังงานทดแทน อนุรักษ์พลังงานและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนในประเทศไทย ตลอดจนการศึกษาวิจัย ดำเนินการหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่างๆ มาใช้เป็นพลังงานทดแทนเพื่อความเหมาะสมและให้เกิดความยั่งยืนของชุมชนและประชาชนในประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของสมาคม

  1. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ ทางด้านวิชาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในด้านพลังงาน ทดแทน การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
  2. เพื่อจัดหาทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัย ฝึกอบรม การดําเนินโครงการด้านพลังงานทดแทนให้กับ ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน จากแหล่งทุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
  3. ไม่ดําเนินการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมใดๆ ที่มุ่งไปสู่การดําเนินงานทางการเมือง
  4. ไม่ดําเนินการให้มีการจัดตั้งโต๊ะบิลเลียดหรือกระทําการอันผิดต่อขนบธรรมเนียมและจารีต ประเพณีที่ดีของสังคมไทย
  5. เพื่อส่งเสริมให้สมาคมมีรายได้จากโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสลากการกุศลของรัฐบาลที่พิมพ์ออกจำหน่าย เพื่อนำรายได้มาใช้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
  6. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมด้านสาธารณะประโยชน์ด้านต่างๆ รวมถึงกิจกรรมเพื่อการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก

รายชื่อที่ปรึกษาสมาคม

ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ศ.ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

รศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร์

ประธานที่ปรึกษา

พลอากาศโท เอกราช ชาติชัย

ที่ปรึกษา

ดร.มนตรี ชาลีเครือ

ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.บุญเรือง มะรังศรี

ที่ปรึกษา

ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์

ที่ปรึกษา

ดร.วิชัย​ เพ็ชร์ทองคำ

ที่ปรึกษา

ดร.อำพล อาภาธนากร

ที่ปรึกษา

รศ.ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร

ที่ปรึกษา

โครงสร้างสมาคมฯ

รศ.ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ

นายกสมาคม

ผศ.ดร.ปรีชา ศรีประภาคาร

อุปนายก

รศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร์

กรรมการ

ผศ.ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์

กรรมการและปฎิคม

ดร.กฤษมาพร พึ่งโพธิ์

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวธัญญลักษณ์ ชิดโคกกรวด

เหรัญญิกและประชาสัมพันธ์

รศ.ดร.ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล

นายทะเบียน

Follow Us

การจัดตั้งสมาคม

สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยได้จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม โดยอาศัยอำนาจมาตรา ๘๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เลขทะเบียนที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕