เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

ปัจจุบัน ทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหาด้านพลังงานที่รุนแรงกว่าในอดีตมาก อันเนื่องมาจากความต้องการใช้พลังงานและราคาพลังงานเชื้อเพลิงที่มีการปรับตัวอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ผลกระทบที่สำคัญ คือ ความมั่นคงทางด้านการจัดหาพลังงาน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จนเกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก (Green House Effects) ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกอย่างรุนแรง ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้มีแนวคิดในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนกันมากขึ้น โดยเฉพาะ พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม (Green & Clean Energy) อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้ได้อย่างไม่มีวันหมดสิ้น

จุดมุ่งหมายสำคัญ

คือ การทำงานกันทั้งส่วนภาครัฐและประชาชนในการใช้พลังงานทดแทน อนุรักษ์พลังงานและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนในประเทศไทย ตลอดจนการศึกษาวิจัย ดำเนินการหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่างๆ มาใช้เป็นพลังงานทดแทนเพื่อความเหมาะสมและให้เกิดความยั่งยืนของชุมชนและประชาชนในประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของสมาคม

  1. ส่งเสริมความร่วมมือ ทางด้านวิชาการระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน ในด้านพลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนต่างๆในประเทศไทย
  2. จัดหาทุน เพื่อสนับสนุนการศึกษา วิจัย ฝึกอบรม การดำเนินโครงการด้านพลังงานทดแทนให้กับภาครัฐและภาคประชาชน
  3. ไม่ดำเนินการ ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมใดๆ ที่มุ่งไปสู่การดำเนินงานทางการเมือง
  4. ไม่ดำเนินการ ให้มีการจัดตั้งโต๊ะบิลเลียดหรือกระทำการอันผิดต่อขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีที่ดีของสังคมไทย

รายชื่อที่ปรึกษาสมาคม

ศ.ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ผศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร์

ประธานที่ปรึกษา

พลอากาศโท เอกราช ชาติชัย

ที่ปรึกษา

ดร.มนตรี ชาลีเครือ

ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.บุญเรือง มะรังศรี

ที่ปรึกษา

ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์

ที่ปรึกษา

ดร.วิชัย​ เพ็ชร์ทองคำ

ที่ปรึกษา

นายประเดิม สุดสงวน

ที่ปรึกษา

Follow Us

การจัดตั้งสมาคม

สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยได้จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม โดยอาศัยอำนาจมาตรา ๘๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เลขทะเบียนที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕