ENERGY SAVING l แนวทางการลดค่าไฟฟ้า

ENERGY SAVING l แนวทางการลดค่าไฟฟ้า

===========================================

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และประธานที่ปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

ออกอากาศ 21 พฤษภาคม 2566