ENERGY SAVING l เกษตรกรรมกับพลังงานทดแทน

ENERGY SAVING l เกษตรกรรมกับพลังงานทดแทน

===========================================

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และประธานที่ปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

ออกอากาศ 7 พฤษภาคม 2566