ประกาศรายชื่อบทความงานสัมมนา TREC 15

การบริหารจัดการพลังงานชุมชน

 1. 202207220001 การวิเคราะห์การผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศ ที่มีปั๊มความร้อนเสริมร่วมกับโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับหอพักมหาวิทยาลัย
 2. 202209050007 การประเมินสมรรถนะเครื่องปฏิกรณ์ไพโรไลซิสและต้นทุนการผลิตถ่านจากทะลายปาล์ม
 3. 202209060002 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนการผลิตไผ่กิมซุงสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล ในพื้นที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
 4. 202209120002 การวิเคราะห์ภาระโหลดเครื่องทำความเย็นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องทำความเย็นแบบรวมศูนย์ กรณีศึกษาในอาคารควบคุมทางด้านพลังงานประเภทโรงพยาบาล
 5. 202209140001 การประหยัดพลังงานในการผลิตน้ำร้อนแสงอาทิตย์ด้วยปั๊มความร้อนร่วมกับโมดูลโฟโตโวลเทอิก/ความร้อน
 6. 202209150016 การจัดการพลังงานในธุรกิจขนาดเล็กตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน BCG Model กรณีศึกษา: บริษัท ลพบุรีพาวเวอร์ซีด จำกัด จังหวัดเชียงใหม่

นวัตกรรมด้านพลังงานและยานยนต์สมัยใหม่

 1. 202207150006 เทคโนโลยีนวัตกรรมประหยัดพลังงานแบบใหม่โดยใช้อนุมานนิวโรฟัซซี่ควบคุมบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบแสงสว่างภายในอาคารที่มีแสงจ้าระคายตา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของหลอด HID
 2. 202208130001 การประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาจากผลกระทบ ของระยะความสูงในการติดตั้ง
 3. 202208150004 นวัตกรรมด้านพลังงานและยานยนต์สมัยใหม่ การผลิต 5-ไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟูรอล (HMF) จากซังข้าวโพดโดยการใช้กรดไฮโดรคลอริก และกรดซัลฟิวริกร่วมกับสารละลายอะซิโตไนไตรล์
 4. 202209070001 การออกแบบอุปกรณ์ป้องกันแบบตัดเร็วสำหรับการใช้งานของระบบพลังงาน
 5. 202209120001 การจัดการพลังงานที่เหมาะสมในบ้านอัจฉริยะด้วยการเลื่อนโหลดโดยใช้เทคนิคการล่าเหยื่อของฝูงหมาป่าสีเทา
 6. 202209130002 Economic assessment of a Photovoltaic Aided Combined Cycle Power Plant
 7. 202209140003 ระบบตรวจสอบแบตเตอรี่โดยใช้เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย
 8. 202209140006 ระบบรายงานสภาพน้ำและควบคุมอุณหภูมิในตู้ปลาด้วยแผ่นเพลเทียร์ผ่านแอพพลิเคชันสมาร์ทโฟน
 9. 202209140007 การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตการอบข้าวแต๋นด้วยตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานร่วมสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโนนใน
 10. 202209140008 ตู้อบเสื้อผ้าวินเทจด้วยแสงหลอดไฟ UVC
 11. 202209140009 เครื่องตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 12. 202209150015 การประยุกต์ใช้ IoT สำหรับกระบวนการอบแห้งเมล็ดกาแฟด้วยการติดตามผลผ่านแพลตฟอร์ม กรณีศึกษา: ห้องอบแห้งเมล็ดกาแฟของ บริษัท ม่อนมาตุภูมิ จำกัด
 13. 202209150019 การพัฒนาเครื่องวัดคุณภาพน้ำโดยใช้พลังงานต่ำแบบทุ่นลอยน้ำ
 14. 202209160001 การหาตำแหน่งเหมาะสมของกังหันลมที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงที่สุดสำหรับฟาร์มกังหันลม ในภูมิประเทศแบบสลับซับซ้อนด้วยขั้นตอนวิธีอาณานิคมมด
 15. 202209160012 การพยากรณ์กำลังการผลิตโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก : กรณีศึกษาระบบผลิตกำลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำขนาด 1.5 MWp

พลังงานเพื่อการเกษตร

 1. 202207150005 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างกำลังไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์กับเวลา สำหรับการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระที่แตกต่างกัน 3 แบบ ในการประยุกต์ใช้ทางการเกษตร
 2. 202209080001 การศึกษาการกำจัดยางเหนียวในน้ำมันปาล์มดิบโดยการใช้สารสกัดจากเคี่ยม (Cotylelobium melanoxylon syn. C. lanceolatum)
 3. 202209110001 การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของปลาดุกในโรงเรือนพลังงานแสงอาทิตย์
 4. 202209120003 ผลกระทบของความชื้นเชื้อเพลิงต่อประสิทธิภาพเชิงความร้อนของการแห้งตัวของยางแผ่นในห้องรมควันแบบพาความร้อนเชิงบังคับ
 5. 202209150002 การศึกษาระบบพลังงานทดแทนเพื่อใช้ควบคุมโรงเรือนสำหรับเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ขนาดเล็กชนิดสมดุลอุณหภูมิในระบบควบคุมแบบย้อนกลับและไม่สมดุลอุณหภูมิ
 6. 202209150007 การพัฒนาระบบควบแน่นภายใต้สภาวะสุญญากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระเหยของน้ำสำหรับการอบแห้ง
 7. 202209150008 การประมาณศักยภาพการผลิตเอทานอลที่เกิดจากวัสดุชีวมวลเหลือทิ้ง จากการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
 8. 202209150017 ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมสำหรับโรงเลี้ยงไก่เนื้อระบบปิดผ่านเครือข่ายสัญญาณ LoRa
 9. 202209160009 การพัฒนาระบบติดตามข้อมูลสภาพแวดล้อมพลังงานต่ำสำหรับโรงเรือนเพาะปลูก
 10. 202209160010 การพัฒนาระบบโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยี LoRa

พลังงานเพื่อชุมชน

 1. 202207180003 ผลของแคลเซียมต่อการผลิตก๊าซมีเทนจากการบำบัดน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ
 2. 202208010001 การประเมินสมรรถนะเตาชีวมวลที่เหมาะสมสำหรับการใช้ถ่านอัดแท่งและเศษไม้เป็นเชื้อเพลิง
 3. 202208030001 การผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วผ่านการไพโรไลซิสด้วยความร้อนและตัวเร่งปฏิกิริยาแบบไหลต่อเนื่องสองขั้นตอน
 4. 202208150015 ผลของรูปแบบท่อทางเข้าอากาศที่มีต่อการผลิตแก๊สเชื้อเพลิง ของเตาฟลูอิไดซ์เบดแก๊สซิไฟเออร์
 5. 202209050002 การนำชีวมวลทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นชีวมวลอัดเม็ด เผาไหม้ร่วมเชื้อเพลิงถ่านหินลิกไนต์ (Biomass Co-Firing) โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 12-13
 6. 202209060001 การศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางความร้อนของเชื้อเพลิงชีวมวลจากกากปาล์มสาคู
 7. 202209060003 การส่งเสริมนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ความเข้าใจระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
 8. 202209070002 เทคโนโลยีการแปลงขยะอินทรีย์สำหรับผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF) และการประยุกต์ใช้กับชุมชน
 9. 202209100001 Sustainable Energy Development of Small and Medium Hydro Resources for Electricity Generation in Thailand: The Cases in Chiang Mai Province
 10. 202209140004 การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของสายเคเบิลใยแก้วนำแสงที่ไม่ใช้งานเพื่อเป็นเชื้อเพลิงด้วยกระบวนการไพโรไลซิส
 11. 202209150003 การเปรียบเทียบการสะท้อนรังสีอาทิตย์ของหลังคาเหล็กเคลือบสีที่แตกต่างกันเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคาร
 12. 202209150004 การอบแห้งผัดกะเพราปลาด้วยเครื่องอบแห้งจากการแผ่รังสีอินฟราเรดระยะไกลจากเซรามิก
 13. 202209150005 การศึกษาคุณภาพถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่โดยเตาเผาถ่านรุ่นมังกรขาว
 14. 202209150006 การพัฒนาระบบเก็บเกี่ยวน้ำจากอากาศโดยใช้ระบบการทำความเย็น
 15. 202209150010 การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแผ่นดูดซับความร้อน
 16. 202209150012 การวิเคราะห์สูญเสียความร้อนของหม้อก๋วยเตี๋ยวที่หุ้มฉนวนความร้อนด้วยอากาศโดยใช้โปรแกรมแบบจำลอง 2 มิติ
 17. 202209150020 การศึกษาเปรียบเทียบการล้างทำความสะอาดฝุ่นเหนือแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ต่อปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิต
 18. 202209160008 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตแก๊สชีวภาพจากน้ำชะผสมจากมูลช้างผสมมูลวัว โดยการใช้กระบวนการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจนในการหมักแบบกะ
 19. 202209160013 Studying and Analyzing of oxygen air compress system for Aquaculture using Energy from PV Floating
 20. 202209160015 การออกแบบและทดสอบกังหันลมอัดอากาศขนาด 5 kw
 21. 202209160016 การศึกษาการผลิตถ่านไบโอชาร์แบบถังแนวตั้งขนาด 200 ลิตร

สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน

 1. 202207290001 การพัฒนาประสิทธิภาพการกำจัดฝุ่น PM2.5 ด้วยเครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตขนาดเล็ก ด้วยการปรับระยะห่างของลวดโคโรนาที่เหมาะสม
 2. 202208190001 การคำนวณและวิเคราะห์ปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของพื้นที่ที่สนใจใน SGtech
 3. 202208300003 ถังหมักปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหารในครัวเรือนระบบเติมอากาศ
 4. 202209050003 ศักยภาพการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโครงการวิจัยพลังงานชุมชนในตำบลท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
 5. 202209060004 วิเคราะห์แนวโน้มตลาดและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบรรจุภัณฑ์อาหารจากกาบไผ่ เพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในจังหวัดแพร่
 6. 202209060005 การวิเคราะห์รูปแบบและการใช้ภาษาในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ผลิตจากวัสดุชีวมวล
 7. 202209060006 แผ่นคอมโพสิตผนังอาคารจากก้านดอกทานตะวัน
 8. 202209130006 การพัฒนาอัลกอริทึมระบบปลูกพืชอัจฉริยะสำหรับการปลูกกัญชาในโรงเรือนปิด
 9. 202209140005 การจัดการขยะมูลฝอยจากหลุมฝังกลบเพื่อผลิตเชื้อเพลิงขยะพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
 10. 202209150011 การพัฒนากระถางชีวภาพจากมูลช้าง
 11. 202209150023 การศึกษาศักยภาพของผลสำโรงสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล
 12. 202209160011 การตรวจสอบสมบัติของถ่านชีวภาพซังข้าวโพดที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซิส
 13. 202209160014 การวิเคราะห์ช่องว่างเพื่อพัฒนากรอบการวิจัยห่วงโซ่อุปทานน้ํามันปาล์มในประเทศไทย