Green Seminar: TREC Mini on Tour 2021

Green Seminar: TREC Mini on Tour 2021
(Supported by TCEB: Thailand Convention & Exhibition Bureau)
ระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2564
ณ โรงแรมสิบแสน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงใหม่
และอาคารศูนย์อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

“เป้าหมายการพัฒนา Smart Community สู่ความเป็นชุมชนด้านการบริหารจัดการเมืองด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีแห่งอนาคต”  และ “บริบทชุมชนและสภาพการณ์การจัดการขยะในพื้นที่ตำบลกื้ดช้าง”

gogoanime