สมาคมฯ​ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมฯ ของเรา
ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน“

gogoanime