ประกาศผลการพิจารณาบทความ (รอบที่ 1) การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

EI : นวัตกรรมด้านพลังงาน (Energy Innovation)

EA : พลังงานเพื่อการเกษตร (Energy for Agricultural)

EV : สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน (Environment for Community)

CE : ไฟฟ้าชุมชน (Community Electricity)

FH : เชื้อเพลิงและความร้อนชุมชน (Fuel and Heat for Communities)

EM : การบริหารจัดการพลังงานชุมชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Community Energy Management by Digital Technology)

ค่าใช้จ่ายลงทะเบียน

1. ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

2. ผู้เข้าร่วมไม่นำเสนอผลงานวิจัย

ช่องทางชำระเงิน

1. โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด สาขา ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขที่บัญชี 453 – 1 – 38153 – 5 ชื่อบัญชี สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชน

2. จ่ายเงินหน้างาน

หมายเหตุ ผู้ชำระเงินรับเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน