TREC-13 พลังงานชุนชนบนฐานวิถีชีวิตใหม่ พบกัน 5-7 พ.ย. 63 ณ ธรรมศาสตร์รังสิต

5 – 7 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ติดตามได้ใน การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย
gogoanime